a un mundo que perece...

Monthly archives for June, 2018

Laodiceea, biserica finală?

Laodicea, biserica finala?

Acest studiu este bazat pe Scriptură și pe scrierile Spiritului Profetic traduse din engleză. Majoritatea dintre acestea nu se găsesc traduse in română și pot fi verificate pe site-ul oficial al White Estate, www.egwwritings.org sau folosind aplicația lor de telefon, EGW2. Aceasta se poate face ușor, fiind precizate codurile cărților/manuscriselor/scrisorilor cu paginile de unde s-au luat citatele.

“Review and Herald”
Cei care au ocazia să audă adevărul și totuși nu fac nici un efort să-l audă sau să-l înțeleagă, gândindu-se că dacă nu aud, ei nu vor fi RESPONSABILI, vor fi judecați vinovați înaintea lui Dumnezeu ca și cum ar fi auzit și au respins . Nu va exista nici o scuză pentru cei care aleg să meargă în eroare atunci când ar putea să înțeleagă ce este adevărul. (RH 04-25-93; pr: 10)

Draga cititorule,
Sunt urâciunile pentru care noi trebuie să oftăm și să plângem doar probleme minore? Ni se spune că sigilarea noastră depinde de faptul dacă oftăm și plângem pentru TOATE urâciunile care se fac în biserică. Este o problemă serioasă? Întrebați-vă: Detractorii mei oftează și plâng pentru TOATE urâciunile din biserică? Sunt urâciunile grave pentru care trebuie să suspinăm și să plângem, simple erori minore? Necesită exagerare sau sunt suficient de respingătoare pentru Dumnezeu, încât conform lui Dumnezeu și Ellenei White cer o altă împlinire LITERALĂ a lui Ezechiel 9 ÎNCEPÂND ÎN SANCTUARUL SĂU, profesata biserica adventistă de ziua a șaptea?

“Maranatha”
“Marcați acest punct cu grijă: Cei care primesc mărturia pură a adevărului, lucrat în ei prin puterea Duhului Sfânt, reprezentat printr-un semn făcut de către bărbatul în in, sunt aceia ‘care suspină și plâng pentru toate urâciunile care sunt făcute’ în biserică”. {Mar 240.1}

“Clasa care nu se simte îndurerată de propria lor decădere spirituală și nici nu plânge de păcatele altora, va rămâne fără sigiliul lui Dumnezeu”. . . . {Mar 240.2}

Oare cei care definesc apostaziile grave ca simple erori minore primesc sigiliul lui Dumnezeu? Va fi sângele celor pe care îi dospesc astfel cu eroare asupra lor?

“Zilele Sale [Cristos] au fost petrecute în slujirea mulțimilor care presau asupra sa și în DEZVĂLUIREA SOFISMULUI TRĂDĂTOR al RABINILOR … THOUGHTS FROM THE MOUNT OF BLESSING: pg. 102..
“Manuscript Releases volume 3”
“Neobișnuiți să accepte Cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum se citește sau să-i permită să fie propriul său interpret, ei, preoții și instructorii poporului l-au citit în lumina maximelor și tradițiilor lor. Atâta de mult timp au neglijat să studieze și să contempleze Biblia, încât paginile sale erau un mister pentru ei. S-au întors cu aversiune de la adevărul lui Dumnezeu la tradițiile oamenilor.” 3MR: 432
” The Paulson Collection of Ellen G. White Letters”
“Se pare că există o dorință arzătoare de a ridica ceva fictiv și de a-l aduce ca lumină nouă. Astfel oamenii încearcă să țese în pânză ca adevăruri importante un țesut de minciuni. Acest amestec fantezist de mancare care este pregătit pentru turmă va cauza tuberculoză spirituală, declin și moarte. Când cei care mărturisesc că cred adevărul prezent se trezesc, când acceptă Cuvântul Dumnezeului celui viu așa cum se citește, și nu încearcă să denatureze Scripturile, atunci își vor construi casa pe Stânca veșnică, chiar pe Cristos Isus “. PC: 423.

” Manuscript Releases volume 7″
“Aceia care se angajează astăzi în lucrarea lui Dumnezeu se vor întâlni exaxt cu acele încercări pe care le-a îndurat Pavel în lucrarea sa. Prin aceeași lucrare trufașă și înșelătoare, Satana va căuta să atragă convertiți din credință. Teorii vor fi aduse despre care nu va fi înțelept a ne ocupa. Satana este un lucrător viclean și el va aduce erori subtile pentru a întuneca și a încurca mintea și pentru a înlătura doctrinele mântuirii. Aceia care nu acceptă Cuvântul lui Dumnezeu precum se citește vor fi prinși în capcana sa. În ziua de azi, avem nevoie să vorbim adevărul cu o îndrăzneală sfântă. “Mărturia purtată bisericii timpurii de mesagerul Domnului, poporul Său trebuie să o asculte în acest timp: “Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va predica orice altă evanghelie decât aceea pe care v-am predicat-o noi, să fie blestemat!” (Galateni 1: 8).” 7MR: 358.

 

Iată una dintre cele mai grave erori prețuite de biserica AZȘ:

“Laodicea este ultima biserică și cea finală, deci nu va fi “vomitată”, ci mai degrabă va merge glorioasă spre împărăție”.

 

FAPT: Acesta este strigătul de adunare al majorității adventiștilor și credința în care își pun toate speranțele și aspirațiile. Dar lansez o provocare, imi poate da cineva un “Așa spune Domnul”, un “Este scris” pentru această așteptare? Nici o asemenea afirmație nu exista din două motive foarte bune, pe care le voi fundamenta pentru tine. 1. Laodicea, în ciuda a ceea ce poate să spună comentariul AZȘ al Bibliei, nu este biserica finală a lui Dumnezeu [din nou, nici o susținere inspirată pentru acest concept]; și 2. Laodicea nu este biserica adevărată a lui Dumnezeu a ultimelor zile. Mai întâi, să ne uităm la chestiunea că Laodicea ar fi a șaptea și ultima biserică. Noi citim:

Manuscrisul 81, 1900
“Mesajele date bisericilor din Asia descriu starea lucrurilor existente în bisericile lumii religioase de astăzi. Numele bisericilor sunt simbolice ale bisericii creștine în diferite perioade ale erei creștine: numărul bisericilor – – șapte – indică caracterul complet și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul timpului și sunt in vigoare astăzi, în timp ce tipurile folosite sunt simbolice ale stării poporului declarat al lui Dumnezeu – grâul care se dezvoltă printre neghină; adevărul stând pe propria sa bază eternă, spre deosebire de eroare “. MS: 81, 1900, paragraful 56

“Manuscript Releases volume 1”.
“Vreau să subliniez faptul că bisericile cărora lui Ioan i s-a spus să trimită instrucțiunile date lui reprezintă toate bisericile din lumea noastră și că această revelație a lui trebuie studiată și crezută și propovăduită de adventiștii de biserica AZȘ de astăzi.” 1MR: 372.
“Acts of the apostles”
“Numele celor șapte biserici sunt simbolice ale bisericii în diferite perioade ale erei creștine. Numărul șapte indică deplinătate și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul timpului, în timp ce simbolurile folosite denotă starea bisericii în diferite perioade din istoria lumii “. AA: 585.

 

În armonie completă cu citatele de mai sus, că mesajele către cele șapte biserici “descriu starea lucrurilor existente în lumea religioasă de astăzi”, nicăieri în scrierile Spiritului Profetic nu veți găsi că Philadelphia s-a încheiat în 1844 și există doar Laodicea astăzi. Aceasta este doar o invenție a personalului de redacție sau a altora din conducere din biserica AZȘ, după cum vom vedea. Dimpotrivă, citim:

“The Spirit of Prophecy Volume Four”
“După ce a trecut timpul așteptării în 1844, adventiștii încă credeau că venirea Mântuitorului este foarte apropiată, că ei au ajuns la o criză importantă și că lucrarea lui Cristos ca mijlocitor al omului în fața lui Dumnezeu a încetat … Dar o lumină mai clară a venit cu cercetarea întrebării despre sanctuar. Acum a fost văzută aplicația acelor cuvinte ale lui Cristos în Revelatia adresate bisericii în acest moment: “Și îngerului bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide; și închide și nimeni nu deschide. Știu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide, pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu.”(Apocalipsa /Revelația 3:7,8 citat – o referire directă la biserica din Filadelfia.) 4SP: 268

 

Cincisprezece ani după 1844, citim această avertizare adresată bisericii în 1859: “Mi s-a arătat că mărturia către Laodiceeni se aplică poporului lui Dumnezeu în prezent.” 1T: 186. Vă dați seama desigur că nu a existat niciun astfel de lucru ca “Adventist de ziua a șaptea” până în perioada 1860-1863. (Vezi Testimonies for the church volume 1, 1T: 715). Deci unde și ce a fost biserica din perioada 1844-1859? Singurul răspuns rațional, după cum vom vedea, este că, așa cum ambele orașe au existat simultan în timpul zilei lui Ioan Revelatorul, ambele condiții se petrec în mod evident simultan până la a doua venire a lui Cristos. Că Filadelfia continuă până la a doua venire este clar evident atunci când pur și simplu comparăm descrierea celor 144000 dată în Apoc./Rev. 14:1:
” Și m-am uitat și, iată, un Miel stătea în picioare pe muntele Sion și cu el o sută patruzeci și patru de mii având numele Tatălui său scris pe frunțile lor.”
, descrierea Filadelfiei în Apoc./Rev. 3:
7 Și îngerului bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide; și închide și nimeni nu deschide.
8 Știu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide, pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu.
9 Iată, voi face să vină din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și să știe că te-am iubit.
10 Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi de ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ.
11 Iată, eu vin dintr-odată; ține tare ce ai, ca nimeni să nu îți ia coroana.
12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară niciodată; și pe el voi scrie numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, care este noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu; și voi scrie pe el noul meu nume.
(cei 144.000 conform Apoc./Rev. 14: 1 menționate anterior) și modul în care E.G. White le pune pe amândouă laolaltă în Early Writings EW: 15, unde citim: “Cei 144000 erau toți sigilați și uniți perfect. Pe frunțile lor era scris Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea glorioasă care conținea noul nume al lui Isus”.

“Testimonies to Ministers and Gospel Workers”
Din nou, citim: “Același înger care a vizitat Sodoma dă avertizarea, Scapă pentru viața t! Sticlele mâniei lui Dumnezeu nu pot fi vărsate pentru a distruge pe cei nelegiuiți și lucrările lor până când tot poporul lui Dumnezeu va fi judecat și cazurile celor vii și ale celor morți sunt concluzionate. Și chiar după ce sfinții sunt sigilați cu sigiliul Dumnezeului cel viu, aleșii Săi vor avea încercări în mod individual … Semnul de neșters al lui Dumnezeu este asupra lor. Dumnezeu poate susține că numele Lui este scris acolo. Domnul i-a închis înăuntru. Destinația lor este înscrisă – ‘DUMNEZEU, NOUL IERUSALIM.’ Aceștia sunt proprietatea lui Dumnezeu, posesiunea Lui.” TM: 446.

Poate fi văzut clar din citatele antecedente că cei 144000 reprezintă pe Filadeldia care la sfârșit va fi sigilată și va avea numele lui Dumnezeu și a Noului Ierusalim”

Mai departe, avem un exemplu atât al condiției Laodiceene cât și al celei Filadelfiene descrise în timp ce citim aceste cuvinte de inspirație. Mai întâi vom vedea condiția laodiceană descrisă:
“Acts of the apostles”
“Biserica era defectă și avea nevoie de mustrare și osândă severă, iar Ioan a fost inspirat să înregistreze mesaje de avertizare și de implorare celor care, pierzând din vedere principiile fundamentale, și-ar pune in pericol speranța lor la mântuire. Dar întotdeauna cuvintele de mustrare pe care Dumnezeu le consideră necesare pentru trimitere sunt rostite în dragoste blândă și cu promisiunea păcii pentru fiecare credincios penitent: “Iată, eu stau la ușă și bat;”, declară Domnul, “dacă aude cineva vocea mea și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine.” Apocalipsa 3:20. (Și imediat după aceea vedem condiția din Filadelfia). Și pentru cei care în mijlocul conflictului și-ar păstra credința în Dumnezeu, profetul a primit cuvintele de laudă și promisiunea: “Eu cunosc faptele tale” (Apocalipsa 3: versetele 8, 10, 2, 11 citate). AA: 587-588.

“The great controversy”
Și din nou citim:” Chiar înaintea noastră este ‘ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ.’ (Apocalipsa 3:10) Toți cei a căror credință nu este ferm stabilită asupra cuvântului Dumnezeu va fi înșelat și biruit … ‘Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi’ (atribuit lui Filadelfia) este promisiunea Mântuitorului. El mai degrabă ar trimite fiecare înger din cer pentru a proteja poporul Său decât să lase un singur suflet care are încredere în El să fie biruit de Satana.” GC: 560.

 

Este un mister de ce biserica AZȘ s-a fixat la condiția laodiceană din 1859, când în 2 noiembrie 1886 avertismentul adresat bisericii din Sardes era aplicabil bisericii AZȘ la acel moment. Review and Herald, RH: 11/2/86, Ellen White:
“Avertismentul către biserica din Sardes este aplicabil în acest moment: ‘Știu faptele tale, că ai numele că trăiești și ești mort. Fii veghetor și întărește lucrurile care rămân, care sunt gata să moară; fiindcă nu am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Amintește-ți de aceea cum ai primit și ai auzit și ține strâns și pocăiește-te. Dar dacă tot nu vei veghea, voi veni peste tine ca un hoț și nu vei ști nicidecum în care oră voi veni peste tine.’ Și pentru noi de asemenea promisiunea este extinsă: ‘Ai câteva nume chiar în Sardes, care nu și-au mânjit hainele; și vor umbla cu mine în alb, pentru că sunt demni. Cel ce învinge, acela va fi îmbrăcat în haine albe; și nu voi șterge nicidecum numele lui din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi.’ ” RH 2 noiembrie 1886, par 7

Și în Review and Herald. RH: 2/25/02 condiția Efesului era “aplicabilă bisericilor adventiste de ziua a șaptea în starea lor actuală”:
“Cu toate acestea am ceva împotriva ta, pentru că ți-ai părăsit dragostea dintâi. De aceea amintește-ți de unde ai căzut și pocăiește-te și fă faptele dintâi; altfel, voi veni dintr-odată la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești.” RH 25 februarie 1902, par. 1
“Sunt instruită să spun că aceste cuvinte se aplică bisericilor adventiste de ziua a șaptea în starea lor actuală. Dragostea lui Dumnezeu a fost pierdută, iar aceasta înseamnă lipsa iubirii unii pentru alții. Eul, eul, eul, este prețuit și se luptă pentru supremație. Cât timp va continua aceasta? Dacă nu există o reconversie, va exista în curând o astfel de lipsă de evlavie, încât biserica va fi reprezentată de smochinul gol. ”
Manuscrisul 18, 1903
Iar aceste condiții (Sardes și Efes) sunt reiterate ca fiind aplicate pentru “noi ca popor” în MS 18, 1903:
“Mesajele pe care Dumnezeu le-a dat bisericilor din Efes și Sardes sunt aplicabile celor care în această epocă au avut o lumină mare, dar nu au deschis ușa inimii la bătaia lui Cristos. Domnul a arătat clar că are o controversă cu poporul Său. incendiile care au făcut ravagii recent în New York și în alte orașe nu au fost nici un accident. A fost mâna puterii omnipotente. Duhul lui Dumnezeu se retrage din lume pentru că avertismentele cerului nu au fost ascultate. Trebuie să fim vigilenți pentru că o condiție asemănătoare a lucrurilor vine în mijlocul nostru ca popor.” Ms18-1903.6
Vor fi cei 144000 laodiceeni sau filadelfieni? Majoritatea adventiștilor cred și învață că condiția laodiceană este o cerință, când defapt este o alegere! NU ESTE NECESAR A FI LADODICEAN PRECUM NU ESTE NECESAR A FI UN PĂCĂTOS! Ellen G. White a fost vreodată o Laodiceană? Ultima și adevărata biserică finală a lui Dumnezeu pe acest pământ vor fi aceia care “păstrează credința în puritatea ei” (Testimonies for the church volume 5, 5T: 210); cei care “vor da seama sfatului Martorului adevărat către Laodiceeni și vor înălța standardul și vor revărsa adevărul drept” Early Writings[EW: 270]; cei care vor ieși din Laodiceea apostată și se vor alătura bisericii din Filadelfia – adevărata biserică rămășiță a lui Dumnezeu! Early Writings [EW: 261]:
“Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri între adventiștii nominali și bisericile căzute, iar înainte de a se vărsa plăgile, slujitorii și poporul vor fi chemați din aceste biserici și vor primi cu bucurie adevărul. Satana cunoaște acest lucru și inainte de a se da marea strigare a celui de-al treilea înger, el stârnește o agitație(entuziasm) in aceste corpuri religioase ca cei care au respins adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. El speră să înșele pe cei cinstiți și să îi facă să creadă că Dumnezeu încă lucrează cu bisericile. Dar lumina va străluci și toți cei care sunt cinstiți vor părăsi bisericile căzute și vor lua poziție cu rămășița. “EW 261.1”
Practic, Satana vă va da muncă misionară făcând să pară că este de la Dumnezeu. El speră să vă țină ocupați atât de mult încât să nu aveți timp să vă rugați, să cercetați.)

 

Într-un articol publicat în revista THE ADVENT REVIEW în septembrie 1850, de către Comitetul de publicare sub îndrumarea lui James White, el a declarat oficial exact care era poziția lor în ceea ce privește cei 144.000 și biserica adevărată din ultimele zile. După cum veți vedea, ei au scris: “Acum, la fel de sigur precum biserica din Philadelphia este adevărata biserică a zilelor din urmă, tot la fel de de sigur că cei 144000 sunt sigilați, chiar înainte de venirea Domnului”. Și nicăieri nu veți găsi vreodată că E.G. White a contramandat această proclamare, deși veți descoperi că a fost contramandat de către personalul editorial al Comentariilor Biblice AZȘ Pe cine alegeți să credeți și să urmați… staff-ul editorial sau Spiritul profetic?
Inspirația divină ne spune că “starea Bisericii reprezentată de fecioarele neînțelepte este, de asemenea, vorbită ca fiind starea laodiceană”.
“Review and Herald”
“Sunt îndreptată deseori către parabola celor 10 fecioare dintre care 5 erau înțelepte si 5 neînțelepte. Această parabolă a fost îndeplinită si va fi îndeplinită la literă pentru că are o aplicație specială pentru acest timp și, ca mesajul celui de-al treilea înger, a fost îndeplinită si va continua să fie adevăr prezent până la sfârșitul timpului.

Starea bisericii reprezentată de fecioarele neînțelepte este de asemenea reprezentată a fi starea laodiceana.” RH: 8/19/1890
[Spre deosebire de acele fecioare înțelepte care au ascultat chemarea de a “ieși a-L întâmpina “, Matt. 25: 6 – care urmează pe Păstorul adevărat, Ioan 10: 1-6; și care merg la El în afara taberei. Evr. 13: 13.] [Vezi și TM: 128]. În acest caz, cum poate cineva să continue să susțină că “Laodicea … o să izbutească …”, când nici una dintre fecioarele neînțelepte nu a ajuns în împărăție?
Călduță și / sau recea Laodicea apostată nu este mai bună decât Bisericile căzute
“Scrisoarea 35, 1 Ianuarie 1898”
“Dacă biserica devine călduță (cu atât mai mult dacă apostaziază), ea nu este în favoarea lui Dumnezeu mai mult decât bisericile care sunt reprezentate ca fiind căzute și care devin locuința diavolilor și locul fiecărui spirit rău și cușca fiecărei păsări necurate si urâcioase. Cei care au avut ocazia să asculte și să primească adevărul și care s-au unit cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, numindu-se poporul care păstrează poruncile lui Dumnezeu, și totuși nu posedă mai multă vitalitate și consacrare lui Dumnezeu decât bisericile nominale, vor primi plăgile lui Dumnezeu la fel de mult ca și bisericile care se opun legii lui Dumnezeu. Numai cei care sunt sfințiți prin adevăr vor compune familia regală în vestigiile cerești pe care Cristos a plecat să le pregătească pentru cei care Îl iubesc și păzesc poruncile Lui. ” E. G. White, Letter(Scrisoarea) 35, 1 ianuarie 1898.

Duhul Sfânt ca un fulger

ACUZAȚIE:
https://m.youtube.com/watch?v=Xnsd5scvXUg&index=1&list=RDXnsd5scvXUg
Zice Daisy ca a vazut pe Duhul Sfant cum se defragmenta in fulgere, dupa care se impartea pe tot pamantul.
FullProphecy ne sugereaza ca ceea ce Daisy a vazut vine de la satana.
Luca 10:18 Si am vazut pe satan cazand din cer ca fulgerul.

RASPUNS:
1)In Biblie este foarte comun ca sa fie utilizate aceleasi simboluri pentru Domnul Isus si urmasii Sai, precum si in dreptul lui satan si ai urmasilor sai.

Exemple:Leul, sarpele, tapul ispasitor etc.

SATANA ESTE LEU, ISUS ESTE LEU.
1 Petru 5:8>> Fiți cumpătați, fiți vigilenți, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu răcnind, căutând pe cine să devoreze,

Gen. 49:9>> Iuda este un pui de leu, de la pradă, fiul meu, te-ai ridicat; el s-a aplecat, el s-a culcat ca un leu şi ca un leu bătrân; cine îl va scula?

Apocalipsa 5:5>> Și unul dintre bătrâni mi-a spus: Nu plânge; iată, Leul din tribul lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins pentru a deschide cartea și a desface cele șapte sigilii ale ei.

ISUS ESTE SARPELE, CRESTINII TREBUIE SA FIE CA SERPII, SATANA ESTE SARPELE
Ioan 3: 14 Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului;
Mat 10:16 Iată, eu vă trimit înainte ca oi în mijlocul lupilor; de aceea fiți înțelepți ca șerpii și inocenți ca porumbeii.
Rev 20:2 Și a prins dragonul, acel șarpe din vechime, care este Diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani,
ISUS ESTE TAPUL ISPASITOR, SATANA ESTE TAPUL ISPASITOR.
Lev 16:7-10
Și să ia cei doi țapi și să îi prezinte înaintea DOMNULUI la ușa tabernacolului întâlnirii.
Și Aaron să arunce sorții peste cei doi țapi, un sorț pentru DOMNUL și celălalt sorț pentru țapul ispășitor.
Și Aaron să aducă țapul peste care a căzut sorțul DOMNULUI și să îl ofere ca ofrandă pentru păcat.
Dar țapul peste care a căzut sorțul să fie țap ispășitor, să fie prezentat viu înaintea DOMNULUI, să facă ispășire cu el și pentru a-l lăsa să plece în pustie, ca țap ispășitor.
COMENTARIU: Ellen White ne spune cine sunt cei 2 tapi ispasitori:
“în timp ce ofranda pentru păcat (țapul care urma a fi sacrificat) arăta către Cristos ca și sacrificu, și marele preot Îl reprezenta pe Cristos ca și mediator, țapul ispasitor simboliza pe satana, autorul pacatului, caruia i se va pune asupra capului său toate pacatele celor ce s-au pocait in adevar. Tragedia Veacurilor – capitolul Pace si siguranta.

2)Luca 10:18 Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer.

Comentariu: Luca 10:18 este unicul verset care pare a-l compara pe satan cu un fulger.
Dar exista mai multe versete in Biblie care asociază fulgerele sau trăsnetele cu Dumnezeu. Deasemeni putem găsi versete care demonstrează că aspectul fizic a lui Cristos este comparat cu un trăsnet. Îngerii sunt comparați cu fulgere.
(ÎNGERII)
Matei 28:2,3>> 2 Și iată, a fost un mare cutremur; fiindcă îngerul Domnului a coborât din cer și a venit și a rostogolit deoparte piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea.
3 Și înfățișarea lui era ca FULGERUL și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

(ISUS CRISTOS)
Dan 10:6>>Trupul lui de asemenea era ca berilul și fața lui ca înfățișarea FULGERULUI și ochii lui ca lămpi de foc și brațele și picioarele lui de culoarea aramei lustruite și vocea cuvintelor lui ca vocea unei mulțimi.

(FULGERELE LUI DUMNEZEU )
Psalmii 77:18>>Vocea tunetului tău a fost în cer, FULGERELE au luminat lumea, pământul a tremurat și s-a zguduit.
+
Psalmii 97:4>>FULGERELE Lui au luminat lumea, pământul a văzut și a tremurat.
+
Exod 19:16>>Și s-a întâmplat, în a treia zi, dimineața, că au fost tunete și FULGERE și un nor gros pe munte și sunetul trâmbiței foarte tare, așa că tot poporul care era în tabără a tremurat.
+
Psalmii 135:7>> El face aburii să se ridice de la marginile pământului; el face FULGERE pentru ploaie; el aduce vântul din trezoreriile sale.

(REVENIREA LUI ISUS)
Matei 24:27>>Pentru că așa cum FULGERUL vine de la răsărit și strălucește până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.

(Duhul Sfânt este comparat cu fulgerul)
Străfulgerările Duhului Sfant au indicat care este adevărul. Ms34-1906.5 (Manuscrisul 34 din 1906)

(Fulgere la tronul lui Dumnezeu)
Revelatia 4:5>> Și din tron ieșeau fulgere și tunete și voci; și erau șapte lămpi de foc, arzând înaintea tronului, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu.

Mărturie de la pionieri in revista “Advent review and Sabbath herald” descriind puterea divină ce însoțea mișcarea adventă.
Oamenii sunt loviți intr-un moment. Intr-un caz 15 indivizi au fost loviți în timp ce un om se ruga cu ardoare. Într-un alt loc în timp ce unul se ruga ca Duhul Sfânt să coboare cu foc, o străfulgerare care a umplut clădirea în acel moment a lovit adunarea cu teamă; și tremurând cu teroare au îngenuncheat pe podea. Din 700, 100 au fost convinși. ARSH Octombrie 6, 1859, p. 157.19
Fenomene care nu sunt comune și care sunt singulare însoțesc această lucrare, care o caracterizează mai mult sau mai puțin peste tot. Persoane sunt lovite într-un moment cu un foarte copleșitor simțământ al păcatului si al pericolului.

CONCLUZE:
Diavolul nu are drepturi de autor în nici unul dintre lucruri in afară de păcat. “El este autorul păcatului”. El nu a creeat fulgerele și nu are putere să le folosească numai pentru sine.
(2Cor 11:14 Și nu este de mirare, fiindcă însuși Satan se preface într-un înger al luminii.)
Satana poate doar să imite sau să falsifice ceva ce Dumnezeu a creat deja.

In concluzie Dumnezeu a creat fulgerul si pe parcursul întregii Biblii si a scrierilor Spiritului Profetic Îi este atribuit. Să studiem puțin versetul unde diavolul este comparat cu fulgerul:
Luca 10:18>> Iar el le-a spus: Am privit pe Satan, căzând ca un fulger din cer.
Îl compară acest verset pe Satan cu fulgerul? Ce s-a întâmplat înainte de căderea sa?
Revelația 12:7-9>> Și a fost război în cer; Mihail și îngerii lui au luptat împotriva dragonului; și dragonul și îngerii lui au luptat. Și nu au învins; nici locul lor nu a mai fost găsit în cer.Și a fost aruncat afară dragonul cel mare, acel șarpe bătrân, numit Diavolul și Satan, care înșală întreaga lume; a fost aruncat pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el.
Deci diavolul a fost aruncat afară, nu a căzut prin puterea sa precum fulgerul. Deci până și acest verset arată puterea lui Dumnezeu… El l-a aruncat afară pe diavol si l-a făcut să cadă precum fulgerul, aceasta nu s-a facut prin puterea diavolului si nici nu a vrut să fie aruncat afară.

Martirajul e la culme?

 

ACUZAȚIE
Daisy spune ca Isus i-a zis că martirajul e la culme. Victor spune că acest lucru nu e adevărat, că martirajul va fi la culme dupa decret.

Apoc 13:15 Și ea avea putere să dea viață icoanei fiarei, pentru ca icoana fiarei deopotrivă să vorbească și să facă SĂ FIE UCIȘI atâția câți nu se închină icoanei fiarei.

Apoc 20: 4 Și am văzut tronuri, și ei au șezut pe ele și le-a fost dată judecată; și am văzut sufletele CELOR DECAPITAȚI pentru mărturia lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu și care nu s-au închinat fiarei, nici icoanei sale și nici nu i-au primit semnul pe frunțile lor sau pe mâinile lor; și au trăit și au domnit cu Cristos o mie de ani.

RĂSPUNS

1) Există mai multe martiraje după cum există o Biserică vizibilă și una invizibilă. Isus vede totul, El vede și Biserica lui invizibilă pe care noi nu o putem vedea, și această Biserică este de asemenea ținta atacurilor celui rău.
Mulți creștini sunt astăzi uciși fizic, chiar dacă ei nu au adevărul advent, ei sunt totuși Biserica invizibilă a lui Dumnezeu.
Martirajul fizic, de moarte, al bisericii vizibile (Apoc 20:4) va fi după decret, în micul timp de strâmtorare. Mulți adventiști vor fi inchiși sau uciși.
Decretul de moarte pentru cei 144mii va fi după inchiderea harului și niciunul dintre cei 144mii nu va fi omorât.
2) Biblia și Spiritul Profetic ne învață că martirajul nu se referă doar la a fi ucis fizic, ci și a fi persecutat, acuzat, bârfit, vorbit de rău.
ASTĂZI MARTIRAJUL PSIHIC ȘI SPIRITUAL AL RĂMĂȘIȚEI ESTE LA CULME, după cum îi spune Isus lui Daisy. Cei ce țin adevărul SUNT PERSECUTAȚI (UCIȘI) de către Organizația Adentiștilor de Ziua a Șaptea nominali, laodiceeni.

Deoarece martirajul fizic este un adevăr clar pentru adventiștii de ziua a șaptea, mai jos ne vom ocupa să arătăm dovezile inspirate pentru MARTIRAJUL PSIHIC ȘI SPIRITUAL CARE ASTĂZI ESTE LA CULME ÎN ORGANIZAȚIA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA (Ezech 34).
DOVEZI DIN BIBLIE

COMENTARIU: persecuția, lipsa mâncării, lipsa îmbrăcăminții, mânia, acuzațiile mincinoase, bârfa și orice vorbire de rău sunt egale cu A UCIDE , in ochii lui Dumnezeu. În Biblie NELEGIUIREA e numită de Dumnezeu URÂCIUNE ȘI VĂRSARE DE SÂNGE.
+
Ps 44: 22 Da, datorită ție SUNTEM UCIȘI CÂT ESTE ZIUA DE LUNGĂ; suntem socotiți ca oi pentru măcel.
+ (Pavel explică ce este această ucidere continuă… )
Rom 8: 33-36 Cine va aduce O ACUZAȚIE împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care declară drept.
CINE ESTE CEL CE CONDAMNĂ? Cristos este cel ce a murit; da, mai mult, a și fost înviat, cel ce și este la dreapta lui Dumnezeu, care de asemenea mijlocește pentru noi.
Cine ne va separa de dragostea lui Cristos? NECAZ, sau STRÂMTORARE, sau PERSECUȚIE, sau FOAMETE, sau GOLICIUNE, sau PERICOL, sau SABIE?
Așa cum este scris: Datorită ție SUNTEM UCIȘI cât este ziua de lungă; suntem socotiți ca oi pentru măcel.
+
Ier 18: 18 Atunci au spus ei: Veniți și să plănuim planuri împotriva lui Ieremia, pentru că legea nu va pieri de la preot, nici sfatul de la înțelept, nici cuvântul de la profet. VENIȚI ȘI SĂ ÎL UCIDEM (nakah=to strike, smite, hit, beat, slay, kill) CU LIMBA (law-shone=limbaj, vorbire) și să nu luăm seama la niciunul dintre cuvintele lui.
+
Mat 5:21,22 Ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: SĂ NU UCIZI; și oricine va ucide va fi sub amenințarea judecății.
Dar eu vă spun că: ORICINE ESTE MÂNIOS fără motiv pe fratele său, va fi sub amenințarea judecății; și oricine va spune fratelui său: Raca, va fi sub amenințarea consiliului; dar ORICINE VA SPUNE : NEBUNULE , va fi sub amenințarea focului iadului. View more
+
Isa 33:15 Cel ce umblă cu dreptate şi vorbeşte cu integritate; cel ce dispreţuieşte câştigul oprimărilor, care îşi scutură mâinile de la ţinerea mitelor, CARE ÎȘI ASTUPĂ URECHILE DE LA AUZIREA SÂNGELUI şi îşi închide ochii de la vederea răului;
+
Isa 59:3 Fiindcă MÂINILE VĂ SUNT ÎNTINATE CU SÂNGE şi degetele voastre cu nelegiuire; BUZELE VOASTRE AU VORBIT MINCIUNI, LIMBA VOASTRĂ A BOLBOROSIT PERVERSITATE.
+
Isa 59:7 Picioarele lor aleargă la rău şi SE GRĂBESC SĂ VERSE SÂNGE NEVINOVAT, GÂNDURILE LOR SUNT GÂNDURI ALE NELEGIUIRII; risipire şi nimicire sunt pe cărările lor
+
Jer 7:6 Dacă nu veți OPRIMA pe străin, pe cel fără tată și pe văduvă ȘI NU VEȚI VĂRSA SÂNGE NEVINOVAT în acest loc, nici nu veți umbla după alți dumnezei spre vătămarea voastră
+
Jer 22:3 Astfel spune DOMNUL: Faceți judecată și dreptate și eliberați pe cel prădat din mâna opresorului și NU NEDREPTĂȚIȚI, NU ASUPRIȚI pe străin, pe cel fără tată, nici pe văduvă, nici NU VĂRSAȚI SÂNGE NEVINOVAT în acest loc.
+
Ezechiel 18: 10-13 Dacă el naște un fiu care este tâlhar, UN VĂRSĂTOR DE SÂNGE și care face cuiva unul din aceste lucruri,
Și care nu împlinește niciuna din acele datorii, ci a mâncat pe munți și A PÂNGĂRIT-o pe soția aproapelui său,
A OPRIMA pe sărac și pe nevoiaș, A JEFUIT prin violență, NU A DAT ÎNAPOI garanția și ȘI-A RIDICAT OCHII SPRE IDOLI, a făcut urâciune,
A DAT CU CĂMĂTĂ și A LUAT DOBÂNDĂ, să trăiască unul ca acesta? Nu va trăi; a făcut toate aceste urâciuni; va muri negreșit, sângele lui va fi asupra lui.
+
Ezechiel 22: 1 Mai mult, cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
2 Și tu, fiu al omului, vei judeca, vei judeca tu CETATEA SÂNGEROASĂ ? Da, fă-o să cunoască TOATE URÂCIUNILE ei.
3 Atunci să spui: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Cetatea VARSĂ SÂNGE în mijlocul ei, ca să vină timpul ei și își face idoli împotriva ei însăși pentru a se pângări.
4 Tu ai devenit vinovată în SÂNGELE TĂU PE CARE L-AI VĂRSAT ; și te-ai pângărit în idolii tăi pe care i-ai făcut; și ai făcut ca zilele tale să se apropie și ai ajuns la anii tăi; de aceea te-am făcut ocară pentru păgâni și batjocură pentru toate țările.
5 Cei de aproape și cei de departe de tine te vor batjocori, pe tine care ești mârșavă și mult chinuită.
6 Iată, prinții lui Israel, fiecare, au fost în tine CA SĂ VERSE SÂNGE după puterea lor.
7 În tine AU DISPREȚUIT pe tată și pe mamă; în mijlocul tău s-au purtat cu OPRIMARE cu străinul; în tine AU CHINUIT pe cel fără tată și pe văduvă.
8 AI DISPREȚUIT lucrurile mele sfinte și ai pângărit sabatele mele.
9 În tine sunt oameni DEFĂIMĂTORI pentru a vărsa sânge; și în tine ei mănâncă pe munți; în mijlocul tău ei lucrează cu DESFRÂNARE.
10 În tine AU DESCOPERIT ei GOLICIUNEA TATĂLUI LOR; în tine AU UMILIT pe cea care era pusă deoparte din cauza murdăriei.
11 Și unul A FĂCUT URÂCIUNE cu soția aproapelui său; și un altul a pângărit-o cu DESFRÂNARE pe nora lui; iar un altul în tine A UMILIT-O PE SORA SA, pe fiica tatălui său.
12 În tine au luat ei DARURI PENTRU A VĂRSA SÂNGE ; ai luat CAMĂTĂ și dobândă și ai câștigat cu LĂCOMIE de la aproapele tău prin JECMĂNIRE și pe mine M-AI UITAT, spune Domnul DUMNEZEU.
+
Eze 23:37 Pentru că ele AU CURVIT ȘI SÂNGE ESTE ÎN MÂINILE LOR; și cu idolii lor au comis adulter și de asemenea au făcut pe fiii lor, pe care mi i-au născut, să treacă pentru ele prin foc, pentru a-i mânca.
+
Eze 23:45 Și bărbații drepți, le vor judeca după felul celor adultere și după felul femeilor care varsă sânge, PENTRU CĂ SUNT ADULTERE ȘI SÂNGE ESTE ÎN MÂINILE LOR.
+
Isaia 1:15-17 Şi când vă întindeţi mâinile, îmi voi ascunde ochii de voi, da, când faceţi multe rugăciuni, nu voi asculta; MÂINILE VĂ SUNT PLINE DE SÂNGE. Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; puneţi deoparte facerile voastre de rău din faţa ochilor mei; ÎNCETAȚI SĂ FACEȚI RĂUL;
Învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, UȘURAȚI PE OPRIMAT, JUDECAȚI PE CEL FĂRĂ TATĂ, PLEDAȚI PENTRU VĂDUVĂ.
+
Os 6:8 Galaad este o cetate a celor care lucrează NELEGIUIRE şi este pângărit cu SÂNGE
+
Mica 3: 9-11 Ascultați aceasta, vă rog, voi, căpetenii ale casei lui Iacob și prinți ai casei lui Israel, care DETESTAȚI JUDECATA și PERVERTIȚI toată ECHITATEA.
10 Ei zidesc Sionul cu SÂNGE și Ierusalimul cu NELEGIUIRE .
11 Căpeteniile acestora judecă PENTRU MITĂ și preoții acestora învață PENTRU PLATĂ , și profeții acestora ghicesc PENTRU BANI , totuși ei se vor sprijini pe DOMNUL și vor spune: Nu este DOMNUL printre noi? Niciun rău nu poate veni asupra noastră.
+
Mica 7:2-6 OMUL BUN a pierit de pe pământ; nu este niciunul INTEGRU printre oameni; TOȚI STAU LA PÂNDĂ DUPĂ SÂNGE ; EI VÂNEAZĂ cu o plasă, fiecare bărbat pe fratele lui.
3 Pentru CA SĂ FACĂ RĂUL CU AMÂNDOUĂ MÂINILE cu zel, și prințul și judecătorul cer o RĂSPLATĂ ; și omul mare, ÎȘI ROSTEȘTE DORINȚA TICĂLOASĂ; ASTFEL ÎNCHEIE TÂRGUL.
4 Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai integru este mai ascuțit decât un gard de spini; ziua paznicilor tăi și a cercetării vine; acum va fi uimirea și nedumerirea lor.
5 Nu vă încredeți într-un prieten, nu vă puneți încrederea într-o călăuză; păzește-ți ușile gurii tale de cea care se întinde la pieptul tău.
6 Fiindcă fiul îl DEZONOREAZĂ PE TATĂ, fiica SE RIDICĂ ÎMPOTRIVA MAMEI sale, NORA ÎMPOTRIVA SOACREI ei; dușmanii unui om sunt oamenii propriei case.
+
Naum 3:1 Vai CETĂȚII SÂNGEROASE ! Este plină toată de MINCIUNI și JEFUIRE; prada nu se depărtează;
+
Habacuc 2: 12 Vai celui ce construiește un ORAȘ CU SÂNGE și întemeiază o CETATE PRIN NELEGIUIRE !

COMENTARIU: martirajul din prezent din Biserica Rămașiței, al liderilor împotriva membrilor ce țin adevărul, este reflectat fidel in Ezechiel 34:
1 Și cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
2 Fiu al omului, profețește împotriva păstorilor lui Israel, profețește și spune-le: Astfel spune Domnul DUMNEZEU păstorilor: Vai fie păstorilor lui Israel care se pasc pe ei înșiși! Nu ar trebui păstorii să pască turmele?
3 Voi mâncați grăsimea și vă îmbrăcați cu lâna; LE ÎNJUNGHIAȚI pe cele hrănite; dar nu pașteți turma.
4 Pe cea îmbolnăvită nu ați întărit-o, nici nu ați vindecat pe cea bolnavă, nici nu ați legat pe cea zdrobită, nici nu ați întors pe cea alungată, nici nu ați căutat pe cea pierdută; ci CU FORȚĂ ȘI CRUZIME LE-AȚI STĂPÂNIT.
5 Și ele s-au împrăștiat, pentru că nu era păstor; și AU DEVENIT MÂNCARE pentru toate fiarele câmpului, după ce s-au împrăștiat.
6 Oile mele au rătăcit pe toți munții și pe fiecare deal înalt; da, turma mea s-a împrăștiat pe toată fața pământului și nimeni nu a cercetat sau a căutat după ele.
7 De aceea, voi păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI:
8 Precum eu trăiesc, spune Domnul DUMNEZEU, într-adevăr, deoarece turma mea a devenit o pradă și TURMA MEA A DEVENIT MÂNCARE pentru fiecare fiară a câmpului, deoarece nu era păstor, nici păstorii mei nu căutau oile mele, ci păstorii se pășteau pe ei înșiși și nu pășteau turma mea;
9 De aceea, voi păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI;
10 Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Iată, eu sunt împotriva păstorilor; și voi cere turma mea din mâna lor și îi voi face să înceteze să mai pască turma; nici păstorii nu se vor mai paște pe ei înșiși; fiindcă voi scăpa turma mea DIN GURA LOR, CA SĂ NU FIE MÂNCARE PENTRU EI.

DOVEZI DIN SPIRITUL PROFETIC

“Manuscript 17, 1898”
Poporul Domnului este în principal alcătuit din săracii acestei lumi, poporul comun. Nu mulți înțelepți, nu mulți puternici, nu mulți nobili sunt chemați. Dumnezeu a ales pe cei săraci ai acestei lumi. Celor săraci le este predicată Evanghelia. Bogații sunt chemați, într-un sens; sunt invitați, dar nu acceptă invitația. Dar în aceste orașe rele, Domnul are mulți care sunt umili și totuși încrezători. Despre mulți dintre aceștia slujitorii Evangheliei nu știu nimic. Bisericile nu îi cunosc, pentru că există mulți profesori, dar puțini care slujesc; dar ei sunt luminile Domnului, strălucind în locuri umile și mizerabile. Răbdători, umili, blânzi, suferind de goliciune, foame și frig, EI SUNT MARTIRII DOMNULUI. Îngerii îi vizitează și poartă la cer raportul potrivit căruia capitalul Domnului, încredințat agenților umani, este folosit greșit, că biserica este vinovată de risipirea mijloacelor Domnului. Ms17-1898.2
A fost o insultă la adresa lui Dumnezeu când David a numărat Israelul. Mustrarea lui Dumnezeu era asupra sa; pentru că s-a făcut ca Dumnezeu, ca și când ar putea spune puterea armatelor lui Israel după numărul lor. “Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, spunând: Nu prin forță, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, spune Domnul oștirilor”. Dumnezeu nu privește numărul Israelului pentru succesul lucrării Sale. Armatele lui numără mii de mii și zece mii de ori zece mii. Aceștia cooperează cu oamenii care se vor uni cu Dumnezeu ca fiind canale de lumină. Ms17-1898.3
Există în orașele noastre mii care au frica de Dumnezeu înaintea lor, care nu au plecat genunchiul lui Baal. Este pentru că atât de mulți dintre aceștia se află în circumstanțe umile că lumea nu îi observă. Dar deși sunt ascunși, in locuri populate si cele izolate, aceștia caută pe Dumnezeu. Ms17-1898.4
Din cauza sărăciei, mulți sunt bolnavi și, din cauza bolii, există atât de multă sărăcie. Mulți în sărăcia lor slujesc altora. Răsplata primită de aceștia va fi proporțională cu ascultarea voită. Isus a văzut cum va fi, și El dorește ca slujitorii Săi să comunice cu acești suferinzi. Ultimul apel al evangheliei trebuie să răsune nu numai în locurile populare, ci și în cele izolate. Ms17-1898.5

“Testimonies for the church volume two”
Dar săracii copii, care cred că mama știe cel mai bine ceea ce este bine, sunt cei mai mari suferinzi. Cursul greșit al mamei a slăbit-o și, dacă îi este frig, se îmbracă în haine peste haine și face același lucru copiiilor, gândindu-se că și lor trebuie să le fie frig. Ușile și ferestrele sunt închise, iar temperatura camerei este crescută. Copiii sunt adesea mititei și slabi și nu posedă un grad ridicat de valoare morală. Soțul și copiii sunt astfel închiși pe timpul iarnă, sclavi ai noțiunilor unei femei controlate de imaginație și, uneori, având o voință de neclătinat. MEMBRII UNEI ASTFEL DE FAMILII SUNT MARTIRI ZILNIC. Ei sacrifică sănătatea capriciului unei femei pline de imaginație, care se plânge și murmurâ. Ei sunt privați, într-o mare măsură, de aer, ceea ce i-ar invigora și le-ar da energie și vitalitate. 2M 532.1
“Healthful living”
Mulți sugari sunt otrăviți dincolo de orice remediu, dormind în pat cu tații lor care folosesc tutunul. Prin inhalarea miasmei tutunului otrăvitor, care este aruncată din plămâni și prin porii pielii, sistemul copilului este umplut cu otravă. În timp ce acționează asupra unor sugari ca o otravă lentă și afectează creierul, inima, ficatul și plămânii și acestea se pierd și se degradează treptat; asupra altora are o influență mai directă, provocând spasme, paralizie și moarte subită. Părinții rătăciți plâng de pierderea celor dragi și se întreabă de providența misterioasă a lui Dumnezeu, care i-a afectat cu atâta cruzime, când providența nu a plănuit moartea acestor sugari. AU MURIT MARTIRI AI POFTEI MURDARE DE TUTUN. Fiecare expirație a plămânilor sclavului de tutun otrăvește aerul din jurul lui. – Reformatorul Sănătății, 1 ianuarie 1872. HL 111.1
“Selected messages book 2”
Mii de copii au murit care ar fi putut să trăiască. EI SUNT MARTIRI AI IGNORANȚEI PĂRINȚILOR despre relația dintre mâncare, îmbrăcăminte și aerul pe care îl respiră, și susținerea sănătății și a vieții. Mamele din trecut, ar fi trebuit să fie medicii propriilor copii. 2SM 469,1
“Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce”
ASTĂZI EXISTĂ MULȚI MARTIRI VII care trăiesc în tăcere, care au încredere în Dumnezeu atunci când sunt ABUZAȚI CU LIMBA și care sunt CHINUIȚI , care sunt RĂNIȚI DE DENUNȚĂRI CRUDE ȘI DURE, a căror parte pare a fi să trăiască și SĂ SUFERE , primind mângâiere numai de la Isus, care este Sursa puterii lor. ASTFEL DE SUFLETE SUNT MISIONARI. Ei sunt nobilii lui Cristos și numele lor sunt scrise în Cartea vieții Mielului. TSB 47.2

“Manuscript 56, 1886”
La fel va fi cu poporul rămășiță al lui Dumnezeu care este împrăștiat – unii în fortărețele munților, unii exilați, unii urmăriți, unii persecutați. Când se aude vocea lui Dumnezeu și se descoperă strălucirea slavei și încercarea se termină, zgura îndepărtată, ei știu că ei sunt în prezența Celui care i-a răscumpărat prin propriul sânge. Exact ceea ce a fost Cristos pentru Ioan în exilul său, El va fi pentru poporul Său, care este făcut să simtă mâna opresiunii pentru credința și mărturia lui Isus Cristos. Chiar ACEȘTI MARTIRI vor fi într-o zi strălucitori cu slava lui Dumnezeu, pentru că El are credincioși care au fost loiali unde lumea, bisericile, au anulat Legea Lui sfântă. Aceștia au fost duși de furtuna și dezlănțuirea persecuțiilor în crăpăturile stâncilor, dar se ascundeau în Stânca Veacurilor; și în tăria munților, în peșterile și cavernele pământului, Mântuitorul descoperă prezența Lui și gloria Lui. Ms56-1886.14

CONCLUZIE

Astăzi există multe clase de martiri în poporul lui Dumnezeu, vizibil și invizibil astăzi:
-martiri vii suferinzi de foame, sărăcie, boli etc care totuși slujesc lui Dumnezeu
-martiri ai poftelor părinților și ai păcatului neaplicării reformei sanitare în viața practică
-martiri vii “ABUZAȚI CU LIMBA și care sunt CHINUIȚI , care sunt RĂNIȚI DE DENUNȚĂRI CRUDE ȘI DURE”, persecutați din pricina adevărului, numiți extremiști, dizidenți, separatiști, atomi independenți pe nedrept.
-martiri vii în închisori sau morți din biserica invizibilă, pretutindeni în lume. Aceastą de asemenea e biserica lui Dumnezeu.

Iar in viitor, după decret, vom avea ultimii martiri în micul timp de strâmtorare când încă mai este har. Aceștia sunt toți aceia ce nu vor accepta semnul fiarei sub pedeapsa cu moartea sau închisoarea. (Apoc 20:4)
Putem concluziona că ceea i se spune lui Daisy e adevărat. Martirajul e la culme astazi și el va rămâne la culme până la încheiere, în timpul decretului duminical.

În marele timp de strâmtorare, după închiderea harului se va da decretul de moarte mondial, care nu va produce nici o victimă. Deci după închiderea harului nu va mai fi niciun martir mort.

Daisy plânge prea mult

ACUZAȚIE
Daisy plânge prea mult. Un profet al lui Dumnezeu nu plânge atât.

RĂSPUNS
Plânsul este o ralitate aproape zilnică pentru un profet al lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu ridică un profet, el are două lucrări de făcut: A CONSOLA ȘI A CORECTA
“Scrieri timpurii, p. 78
Recomand lui cititorului amabil cuvântul lui Dumnezeu ca o regulă de credință și practică. Prin acest Cuvânt trebuie să fim judecați. ÎN EL DUMNEZEU A PROMIS A DA VIZIUNI ÎN “ZILE DE PE URMĂ”, NU PENTRU A AVEA UN NOU STANDARD DE CREDINȚĂ, CI PENTRU A MÂNGÂIA PE POPORUL SĂU ȘI PENTRU A CORECTA PE CEI CE SE DEPĂRTEAZĂ DE ADEVĂRURILE BIBLICE. Acesta a fost modul în care Dumnezeu a lucrat cu Petru când urma să-l trimită să predice neamurilor. (Fapte 10)
Pentru cei care circulă această mică lucrare, vreau să spun că este destinată numai pentru cei sinceri și nu pentru cei care ar dori să ridiculizeze lucrurile Duhului lui Dumnezeu “.

În lumina acestui citat vom vedea mai jos că un adevărat PROFET are o viață de sacrificiu, de suferință constantă pentru un popor rebel și de multe ori plânge.

Mai mult, TOATĂ rămășița credincioasă plânge adesea pentru poporul răzvrătit.
Ezek.9:4>>Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă (plâng) din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.

DOVEZI BIBLICE

Ieremia a plâns
Ieremia 9:1>>De s-ar preface în ape, capul meu, și o fântână de lacrimi, ochii mei, ca să plâng zi și noapte pentru cei uciși ai fiicei poporului meu!
+
Ier.9:18>>…și să înalțe un bocet pentru noi, ca din ochii noștri să curgă lacrimi și din pleoapele noastre să țâșnească ape.
+
Ier.13:17>>Dar dacă nu veți asculta aceasta, sufletul meu va plânge în locuri tainice pentru mândria voastră; și ochiul meu va plânge amar și îi vor curge lacrimi, pentru că turma DOMNULUI este dusă în captivitate.
+
Ier.14:17>>De aceea tu să le spui acest cuvânt: Ochii mei să curgă cu lacrimi noapte și zi și să nu înceteze, pentru că fiica fecioară a poporului meu este zdrobită cu o mare spărtură, cu o lovitură foarte apăsătoare.
+
Ier:31:16>>Astfel spune DOMNUL: Oprește-ți vocea de la plânset și ochii tăi de la lacrimi, pentru că lucrarea ta va fi răsplătită, spune DOMNUL; și ei se vor întoarce înapoi din țara dușmanului.
+
Plângeri 2:11>> OCHII MEI SE SFÂRȘESC CU LACRIMI, adâncurile mele se tulbură, ficatul meu este turnat pe pământ din cauza nimicirii fiicei poporului meu; căci copiii și sugarii leșină pe străzile cetății.
+
Plângeri 2:18>>Inima lor a strigat către DOMNUL: Zid al fiicei Sionului, să curgă lacrimi ca un râu, zi și noapte; să nu îți dea odihnă, să nu înceteze lumina ochiului tău.

Adevărații adventiști plâng
Psalm.126:5, 6>> Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.
Cel ce merge înainte plângând, purtând sămânță prețioasă, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, aducându-și snopii.

Cei sigilați plâng
Ezech.9:4>>Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă (plâng) din cauza tuturor urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.

Isus a plâns
Ioan 11:35>>Isus plângea
+
Luca19:41>> Și când s-a apropiat, a privit cetatea și a plâns din cauza ei,

Pavel a plâns
2Cor.2:4>>Fiindcă v-am scris din mult necaz și chin al inimii, cu multe lacrimi; nu ca să fiți mâhniți, ci ca să știți dragostea pe care o am din abundență pentru voi.
+
Fapte 20:19>>Servind pe Domnul cu toată umilința minții și cu multe lacrimi și ispite, care mi s-au întâmplat prin comploturile iudeilor;
+
Fapte 20:31>>Vegheați așadar și amintiți-vă, că timp de trei ani nu am încetat să vă avertizez CU LACRIMI, NOAPTE ȘI ZI, pe fiecare.

DOVEZI DIN ELLEN WHITE
“Testimonies for the church volume 5”
Se prea poate că distrugătorii se antrenează deja sub mâna lui Satan și așteaptă doar plecarea câtorva mai mulți purtători de stindard pentru a le lua locurile, și cu vocea proorocului mincinos să strige: “Pace, pace”, când Domnul nu a vorbit pacea. Rareori plâng, dar acum îmi găsesc ochii orbiți de lacrimi; ele cad pe hârtia mea pe măsură ce scriu. 5T 77.1

“Selected messages book 3”
Altă dată mi s-a arătat o clădire mare care era construită pe locul pe care a fost construit după aceea Sanatoriul din Battle Creek. Frații s-au confruntat cu o mare încurcătură cu privire la cine ar trebui să se ocupe de lucrare. Am plâns foarte mult. Unul cu autoritate s-a ridicat între noi și a spus: “Încă nu sunteți gata să investiți mijloacele în clădirea respectivă sau să planificați gestionarea viitoare a acesteia”. 3SM 55.3
“The sanctified life”
Daniel nu-și proclamă propria fidelitate înaintea Domnului. În loc să pretindă că este pur și sfânt, acest profet onorat se identifică cu umilință cu adevărații păcătoși ai lui Israel. Înțelepciunea pe care Dumnezeu i-o dăduse era pe atât de superioară înțelepciunii marilor oameni ai lumii, precum lumina soarelui strălucind în cer la amiază este mai strălucitoare decât cea mai slabă stea. Totuși, gândiți-vă la rugăciunea de pe buzele acestui om atît de favorizat de cer. Cu umilință profundă, cu lacrimi și inimă sfâșiată, el pledează pentru el și pentru poporul său. El își deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu, mărturisind propria lui nevrednicie și recunoscând măreția și maiestatea Domnului. SL 46.2

“Testimonies for the church volume three”
Dumnezeu cere ca cei care slujesc în lucrurile sacre să fie oameni care să fie geloși pentru cauza Lui. Povara muncii lor ar trebui să fie mântuirea sufletelor. Frate R, nu ai simțit cum spune profetul Ioel: “Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor și altar și să zică ‘Cruță poporul Tău, o Doamne, și nu da moștenirea Ta reproșului.'” “Cei ce seamănă în lacrimi vor culege în bucurie. Cel ce iese și plânge, având sămânță prețioasă, se va întoarce, fără îndoială, cu bucurie și va aduce snopii săi cu el.” 3T 234.1
“Christ Triumphant”
La priveliștea fermecătoare, mulțimea se unește cu fervoare reînnoită în strigătele lor de laudă … Ei presupun că Cristos este acum gata să ia tronul lui David și să domnească ca prinț temporal. Ochii lor se întorc spre El pentru a vedea cum este impresionat de scena respectivă. Dar iată, Fiul omului este în lacrimi! CTr 254,2
Pe măsură ce ochii lui Cristos privesc templul, care atât de curând urma să fie pustiit, iar perdeaua dintre Sfânta si Sfânta Sfintelor urma a fi sfâșiată atunci când actul final al evreilor urma a desăvârși moartea Sa, a plâns asupra orașului neascultător …
“Counsels for the church”
Ai simțit o povară pentru cel pe care l-ai văzut aventurându-se pe căile interzise? L-ai avertizat cu amabilitate? Ai plâns pentru el și te-ai rugat pentru el și cu el? Ai arătat prin cuvinte de tandrețe și fapte bune că îl iubești și vrei să-l salvezi? CCh 255,1
“From eternity past”
Desconsiderația îngâmfată a lui Saul față de voința lui Dumnezeu a demonstrat că nu putea fi investit cu putere regală ca locțiitor al Domnului. În timp ce Saul și armata lui mărșăluiau acasă în bucuria victoriei, în casa lui Samuel era neliniște. El a primit un mesaj de la Domnul: “Mă pocăiesc că am pus pe Saul ca împărat; căci s-a abătut de la a Mă urma și nu a împlinit poruncile Mele.” Profetul a plâns și s-a rugat toată noaptea pentru o inversare a sentinței teribile. EP 457.1

Tatăl nu poate fi vazut

ACUZATIE:
Tatal nu poate fi vazut de către muritori.

1In 4:12
Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu…

RASPUNS: Ceea ce nici un muritor nu a vazut niciodata, este FAȚA LUI DUMNEZEU TATĂL.
MULTI OAMENI AU VAZUT IN VIS PARTI ALE PERSOANEI SALE, IN AFARA DE FAȚĂ.

DOVEZI BIBLICE
…………………………

1In4:12 trebuie înțeles în lumina acestui verset…
Ex 33:20 Și a mai spus: Nu poți vedea FAȚA MEA , căci niciun om NU MĂ VA VEDEA și după aceea să trăiască.

AP 6:16 Și spuneau munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți-ne DE LA FAȚA Celui ce șade pe tron și de la furia Mielului;

Daniel a putut vedea părul Tatălui.
+
Daniel 7:9. Am privit până când tronurile au fost așezate și BĂTRÂNUL DE ZILE A ȘEZUT, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada și PĂRUL CAPULUI SĂU CA LÂNĂ PURĂ; tronul său era ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând.

Daniel a văzut în viziunile sale pe Dumnezeu Tatăl însă NU FAȚA SA.
+
Daniel 7:13. Am văzut în viziunile nopții și, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului și A VENIT LA BĂTRÂNUL DE ZILE și l-au adus aproape, înaintea lui.

Stefan a văzut pe Isus si pe Tatăl
+
Fapte 7:56 Și a spus: Iată, VĂD cerurile deschise și PE FIUL OMULUI STÂND ÎN PICIOARE LA DREAPTA LUI DUMNEZEU.

Fața lui Isus se poate privi.
+
Daniel 10:5,6 Atunci mi-am ridicat ochii și am privit și, iată, un anumit om îmbrăcat în in, a cărui coapse erau încinse cu aur pur din Ufaz;
Trupul lui de asemenea era ca berilul și FAȚA LUI CA ÎNFĂȚIȘAREA FULGERULUI și OCHII LUI CA LĂMPI DE FOC și brațele și picioarele lui de culoarea aramei lustruite și vocea cuvintelor lui ca vocea unei mulțimi.
+
Apoc 1:13-17 “y Și în mijlocul celor șapte sfeșnice era cineva asemănător Fiului Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur.
CAPUL ȘI PĂRUL LUI ERAU ALBE CA LÂNA, ca zăpada erau de albe; și OCHII LUI ERAU CA FLACĂRA FOCULUI ;
Și picioarele lui asemănătoare aramei fine, ca arzând într-un cuptor; și vocea lui ca vuietul multor ape.
Și avea în mâna lui dreaptă șapte stele; și DIN GURA LUI ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri; și ÎNFĂȚIȘAREA LUI era ca soarele când strălucește în puterea lui.
Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui, ca mort….

În eternitate vom putea vedea fața Tatălui
+
Apocalipsa 22: 3 – 4 “Și nu va mai fi vreun blestem, ci tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea; și robii lui îi vor servi; ȘI VOR VEDEA FAȚA LUI; și numele lui va fi pe frunțile lor. “.
DOVEZI DIN ELLEN WHITE
Daniel vorbind despre Dumnezeu, îl numește Cel Bătrân de zile. Daniel 7: 9. “Și a stat Cel Bătrân de zile, a cărui îmbrăcăminte era albă ca zăpada și părul capului ca o lână pură”. ACEST PERSONAJ SE SPUNE CĂ ARE UN CAP ȘI PĂR; acest lucru cu siguranță nu putea fi spus despre El dacă El era imaterial și nu avea nici o formă. Dar mărturia lui Pavel din Evrei 1: 3 trebuie să mulțumească orice minte sinceră cu privire la personalitatea lui Dumnezeu. Vorbind despre Cristos, el spune: “Care, fiind strălucirea gloriei Sale și imaginea expresă a persoanei Lui (Tatăl)”. MPC 31.2

Arătând că această putere, ca și omul, ar pofti după bogățiile și onorurile lumii și va exercita o mare autoritate. “Am văzut până când s-au așezat(aceasta este traducerea corecta conform dicționarului Strong greacă/ebraică n. tr. ) scaunele de domnie și s-a așezat Cel bătrân de zile, a cărui îmbrăcăminte era albă ca zăpada și PĂRUL CAPULUI SĂU CA O LÂNĂ CURATĂ, scaunul lui de domnie ca flacăra încinsă și roțile lui ca foc arzând”. Al 9-lea vers. Acest verset este atât de evident, încât nu are nevoie de niciun comentariu. ESTE O DESCRIERE A LUI DUMNEZEU TATĂL. HST 15 aprilie 1841, p. 9.8

Despre față :

“Counsels for the church”
Cristos a luat cu El la curțile cerești umanitatea Lui glorificată. Pentru cei care Îl primesc, El dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă Dumnezeu să îi primească ca fiind ai Lui, să locuiască împreună cu El în veșnicie. Dacă în timpul acestei vieți sunt loiali lui Dumnezeu, EI VOR VEDEA ÎN SFÂRȘIT “FAȚA LUI și numele Lui va fi pe frunțile lor”. Apocalipsa 22: 4. ȘI CARE ESTE FERICIREA CERULUI DECÂT A-L VEDEA PE DUMNEZEU? Ce bucurie mai mare ar putea să vină la păcătosul salvat de harul lui Cristos decât să privească fața lui Dumnezeu și să-L cunoască ca Tată? CCh 76.3

“Early Writings”
Moise era mai mare decât oricine care trăise înaintea lui. El a fost foarte onorat de Dumnezeu, fiind privilegiat SĂ VORBEASCĂ CU DOMNUL (cu Isus n. tr) FAȚĂ ÎN FAȚĂ, precum un om vorbește cu un prieten. Lui i s-a permis să vadă lumina strălucitoare și gloria excelentă care Îl înconjura pe Tatăl. EW 162.3

“Gospel Workers 1892”
Bine ar fi pentru noi dacă ne-am putea aminti mereu pe Calvar, unde Isus a purtat povara teribilă a păcatelor lumii. Ascultati-L exclamând în agonia Sa finala: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit!” [Matei 27:46] și amintiți-vă că a îndurat ascunderea FEȚEI TATĂLUI SĂU, ca să nu fie ascunsă pentru totdeauna de omul căzut. El a suferit rușine, biciuire crudă, insultă și batjocură, ca să fim împăcați cu Dumnezeu și să fim mântuiți de moartea fără sfârșit. GW92 419,2

“S. D. A. bible commentary vol 7”
Domnul dă fiecărui înger lucrarea sa pentru această lume căzută. Ajutor divin este oferit bărbaților și femeilor. Ei au ocazia de a coopera cu inteligențele cerești, de a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Se pune înaintea lor posibilitatea dobândirii capacității de a sta în prezența lui Dumnezeu, DE A FI CAPABILI SĂ-I VADĂ FAȚA. 7BC 923.4

“The adventist home”
Gândul lui Dumnezeu va alerga ca un fir de aur prin toate grijile și ocupațiile noastre. Pentru noi, GLORIA FEȚEI SALE va fi din nou pe fața naturii. Vom învăța mereu noi lecții de adevăr ceresc și vom crește în imaginea purității Sale. 11 AH 144.2

“Christ’s object lessons”
Preoții și bătrânii avuseseră dovezi incontestabile ale puterii lui Cristos. În curățirea Sa a templului ei au văzut că autoritatea Cerului STRĂLUCEA DE LA FAȚA LUI. Ei nu puteau rezista puterii prin care vorbea. COL 273.3

“Counsels for the church”
muzica incantatoare in linii melodioase crescand in cinstea lui Dumnezeu si a Mielului; și neîncetate fluxuri de lumină curgând asupra sfinților DE LA FAȚA Celui care șade pe tron ​​și de la Miel; Cf 186.2

“Counsels to teachers, parents and students”
De îndată ce perechea sfântă a încălcat legea Celui Prea Înalt, STRĂLUCIREA DE LA FAȚA LUI DUMNEZEU s-a îndepărtat de la fața naturii. CT 186.1

FAȚA OAMENILOR DE ASEMENEA POATE STRĂLUCI

despre Moise
+
“Selected messages book one”
Hristos a învățat planul Evangheliei lui Moise, iar gloria Evangheliei, prin Cristos, a luminat chipul lui Moise, astfel încât poporul să nu poată privi asupra lui. 1SM 231,3
Moise însuși era inconștient de gloria strălucitoare reflectată pe fața lui și nu știa de ce copiii lui Israel au fugit de la el când s-a apropiat de ei. El i-a chemat la el, dar nu au îndrăznit SĂ PRIVEASCĂ ACEA FAȚĂ GLORIFICATĂ. Când Moise a aflat că poporul nu putea să-i privească fața, datorită gloriei sale, a acoperit-o cu un văl. 1SM 232,1
SLAVA DE PE FAȚA LUI MOISE a fost extrem de dureroasă pentru copiii lui Israel din cauza încălcării lor a legii sfinte a lui Dumnezeu.

despre Zaharia
+
“Desire of ages”
Dar, când ieșea din locul sfânt, FAȚA LUI STRĂLUCEA de slava lui Dumnezeu “și ei au perceput că a văzut o viziune în templu”. DA 99.3

despre crestini
+
“Counsels on health”
Cei care sunt implicați în această lucrare trebuie să reflecte LUMINA SOARELUI CHIPULUI LUI CRISTOS. Aceștia trebuie să fie ca o sare care nu și-a pierdut aroma. CH 211,4

Viziunile intre 2 si 4 noaptea sunt de la diavol

ACUZATIE:
Victor spune ca viziunile intre 2 si 4 noaptea sunt de la diavol.
RASPUNS:
Un search in baza de date EGW in engleza ne arata ca nu exista nici o afirmatie inspirata care sa spuna ca viziunile de noapte intre 2 si 4 noaptea sunt DOAR de la diavol. Asadar afirmatia lui Victor nu este bazata pe un STA SCRIS.
Daca ar fi fost astfel, atunci Salvatorul nostru Isus Cristos ar fi informat biserica primara sau cel putin pe E White.

DOVEZI BIBLICE
…………………………

Geneza 46:2 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Israel în VIZIUNILE NOPȚII şi a spus: Iacob, Iacob. Iar el a spus: Iată-mă.
Daniel 2: 19 Atunci taina i-a fost revelată lui Daniel într-o VIZIUNE DE NOAPTE . Apoi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerului.
Daniel 7: 2 Daniel a vorbit și a spus: Am văzut ÎN VIZIUNEA MEA ÎN NOAPTE și, iată, cele patru vânturi ale cerului s-au luptat pe marea cea mare.

Daniel 7: 13 Am văzut ÎN VIZIUNILE NOPȚII și, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului și a venit la Bătrânul de zile și l-au adus aproape, înaintea lui.

Fapte 16: 9 Și O VIZIUNE I-A APĂRUT ÎN NOAPTE lui Pavel; un anumit bărbat din Macedonia stătea în picioare, chemându-l și spunând: Vino în Macedonia și ajută-ne.

Fapte 27:23,24 Fiindcă AZI NOAPTE A STAT ÎN PICIOARE LÂNGĂ MINE ÎNGERUL DUMNEZEULUI AL CĂRUIA SUNT și căruia îi servesc, spunând: Nu te teme, Pavele, tu trebuie să fii adus în fața Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți care călătoresc cu tine

Fapte 18: 9 Atunci Domnul i-a spus lui Pavel, ÎN TIMPUL NOPȚII, PRINTR-O VIZIUNE: Nu te teme, dimpotrivă, vorbește și nu tăcea;

Fapte 23:11 Iar NOAPTEA URMĂTOARE, DOMNUL A STAT LÂNGĂ EL în picioare și a spus: Pavele, îndrăznește; fiindcă așa cum ai adeverit despre mine în Ierusalim, așa trebuie să aduci mărturie și la Roma

Iov 33:14-16 Căci Dumnezeu vorbește o dată, da, de două ori, totuși omul nu ia seama. ÎNTR-UN VIS, ÎNTR-O VIZIUNE A NOPȚII, când somn adânc cade peste oameni, în dormiri în pat, Atunci el deschide urechile oamenilor și sigilează instruirea lor.

Gen 20: 3 Dar Dumnezeu a venit la Abimelec ÎNTR-UN VIS, NOAPTEA, şi i-a spus: Iată, eşti un om mort, din cauza femeii pe care ai luat-o, pentru că ea este soţia unui bărbat.

1Imparati 3:5 La Gabaon, DOMNUL I-A APĂRUT LUI SOLOMON ÎNTR-UN VIS NOAPTEA ; şi Dumnezeu a spus: Cere ce doreşti să îţi dau.
DOVEZI DIN ELLEN WHITE
…………………………………………

“Selected messages book 3”
M-am trezit joi dimineața devreme, cam la ora două și scriam de zor despre Adevarata Viță, când am simțit o prezență în camera mea, așa cum am mai simțit de multe ori înainte, și mi-am pierdut toată amintirea despre ce scriam. Păream să fiu în prezența lui Isus. El mi-a comunicat acel lucru în care trebuia să fiu instruită. Totul era atât de simplu încât nu puteam înțelege greșit. 3SM 36.1

“Selected Messages Book 1”
“Când m-am dus în Colorado, am fost atât de împovărată pentru tine încât, în slăbiciunea mea, am scris multe pagini pentru a fi citite la întâlnirea ta de tabără: Slăbită și tremurândă, m-am sculat la ora trei dimineața ca să-ți scriu. Dumnezeu vorbea prin lut. Ai putea spune ca era vorba doar de o scrisoare. Da, era o scrisoare, dar a fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să aducă înaintea minților voastre lucruri care mi-au fost arătate. În scrisorile pe care le scriu, în mărturiile pe care le dau, vă prezint ceea ce mi-a prezentat Domnul. Nu scriu un articol în ziar, care exprimă propriile mele idei. Ele sunt ceea ce Dumnezeu a deschis înaintea mea în viziune – razele prețioase de lumină strălucind de la tron ​​… 1SM 27.2

“Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce”
Dacă aș avea aici jurnalul meu, scris în timpul ultimei mele călătorii în Danemarca, Norvegia și Suedia, aș putea să vă citesc câteva lucruri. Într-o viziune a nopții, treceam prin camerele instituției și am văzut chiar scenele care au avut loc acolo, în această purtare necuviincioasă, bărbați cu femei și femei cu bărbați. Sufletul meu era profund tulburat și m-am sculat și am scris aceste lucruri la ora unu dimineața … TSB 149.1

“Ellen G. White and her critics”
Trei pagini mai departe, în povestea ei, se referă la o viziune de noapte astfel: “În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, în jurul orei două, Duhul Domnului a venit asupra mea și am văzut scene în judecata care vine.” – Life Sketches of Ellen G. White, 241. EGWC 43.5

“Christian service”
În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, în jurul orei două, Duhul Domnului a venit asupra mea și am văzut scene în judecata care vine. Chs 87.3

“Colporteur ministry”
Am fost trezită la ora unu, două sau trei dimineața, cu un anumit punct impresionat asupra minții mele, ca și cum ar fi fost vorbit de vocea lui Dumnezeu … CM 128.1
Mi-a fost arătat … că trebuie să mă dedic să scriu lucrurile importante pentru volumul 4 [Tragedia Veacurilor]; – Scrisoarea 1, 1890.
“Selected Messages book two”
În această dimineață nu puteam să dorm după DUPĂ ORA 2. ÎN TIMPUL VIZIUNII DE NOAPTE m-am văzut într-o întâlnire. Rugam mai multe familii să accepte instrucțiunile stabilite de Dumnezeu și să părăsească orașele pentru a-și salva copiii. Unii dintre ei au lăsat timpul să treacă fără să facă o determinare. 2SM 354.1

“Patriarchs and Prophets”
Dar o mână divină urma să deschidă ușile închisorii. Regele Egiptului A AVUT ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE DOUĂ VISE care, aparent, indicau același eveniment și păreau să anunțe o mare calamitate.PP 219.3

“Prophets and kings”
ÎNTR-O VIZIUNE DE NOAPTE, Nebucadnețar a văzut un copac gigantic ce creștea în mijlocul pământului, a cărui coroană se ridica până la cer și ale cărui ramuri se extindeau până la marginile pământului. PK 515.2
“From eternity past”
Esau mergea între timp în fruntea unei armate împotriva lui Iacov, în scopul de a-l ucide. Dar, în timp ce se lupta cu îngerul în acea seară, ALT ÎNGER A FOST TRIMIS SĂ ATINGĂ INIMA LUI ESAU CÂND DORMEA. În visul său, el și-a văzut fratele exilat timp de douăzeci de ani de la casa tatălui său, pentru că se temea pentru viața lui. EP 129.4
“Confrontation”
ÎNTR-O VIZIUNE a NOPȚII vedea o scară mistică, a cărei bază se odihnea pe pământ și a cărei vârf ajunge la oastea stelara, spre cerurile cele mai înalte. Mesagerii cerești urcă și coboară pe această scară de strălucire orbitoare, arătându-i calea care unește cerul cu pământul. El aude un glas care reînnoiește promisiunea milostivirii, a protecției și a binecuvântărilor viitoare. Când Iacov se trezește din acest vis, el spune: “Iehova este cu adevărat în locul acesta, și eu n-am știut-o.” Con 46.2
DOVEZI DE LA PIONIERI:
…………………………………….

“Campfire junior stories from the days of the S.D.A. pioneers”
ÎN NOAPTEA ACEEA O VIZIUNE A FOST DATĂ SOREI WHITE ȘI LA ORA PATRU DIMINEAȚA EA S-A RIDICAT și s-a îmbrăcat și a început să scrie ceea ce i s-a arătat. Mesajul a fost adresat mamei acestei familii, căci în viziunea ei i s-a arătat experiența unora dintre membrii familiei. CFJS 15.4
“The Fannie Bolton story”
La ieșirea din camera mea, am trecut pe lângă ușa surorii White și ușa fiind deschisă, ea m-a văzut și m-a chemat în camera ei, spunând: “Am probleme, frate Starr, și aș vrea să vorbesc cu tine”. FBS 110,5
Am întrebat-o care era cauza necazului ei și ea a răspuns: “Scrierile mele, Fannie Bolton” – doar patru cuvinte. Apoi am întrebat-o ce problemă era cu Fannie Bolton și scrierile ei și am încercat să par complet în neștiință de nici un necaz, ca să aflu ce gândea. Ea a spus: “Vreau să îți spun despre O VIZIUNE PE CARE AM AVUT-O LA ORA 2 ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ. Eram la fel de trează ca și acum, și deasupra mea a apărut un car de aur și cai de argint, iar Isus, în măreția regală, era așezat în car. FBS 110.6

“Colporteur ministry”
Domnul a pus înaintea mea lucruri care au o importanță urgentă pentru prezent și care ajung în viitor. Cuvintele acestea mi-au fost rostite: “Scrie într-o carte lucrurile pe care le-ați văzut și auzit, și las-o să meargă la tot poporul, căci timpul este aproape când istoria trecută se va repeta”. AM FOST TREZITĂ LA UNU, DOUĂ SAU TREI DIMINEAȚA cu un anumit punct ce impresiona puternic mintea mea, ca și cum ar fi vorbit prin vocea lui Dumnezeu …. CM 128.1
“Life Sketches of Ellen G. White”
Apoi i-a spus că UN ÎNGER AL LUI DUMNEZEU O TREZISE LA ORA TREI și că i-a cerut să meargă la întâlnirea pastorilor și să relateze câteva lucruri care i-au fost arătate la Salamanca. Ea a spus că s-a trezit repede și că scria de două ore. LB 315.4
“Counsels for the church”
Dar Dumnezeu, care niciodată nu doarme, și-a trimis îngerul mesager în camera lui Ellen White LA ORA TREI DIMINEAȚA. Ea a fost trezită din somn… . CCH 27,5

Felul lui Victor Sanvicente sarcastic de a vorbi

Felul sarcastic de a vorbi, gesturile, tonul vocii, lipsa de respect sunt contrare caracterului lui Cristos.
PROBE DE EXPRESII NECREȘTINE ALE LUI VICTOR:

19:42 “” În fața Tronului, bla, bla, bla, continuă… ”
20:06 “Nu mai pot spune Tată (vorbind de Tatăl ceresc, menționează înainte), ci mama mia!”
20:08 “Ce împușcături, ce aiureli”
23:32 “că minte, sau înșală, sau halucinează castraveți”
28:29 “credeți aiureliile astea? “.
33:18 “Aceste afirmații sunt pentru a merge la wc”. – (a spus aceasta imediat după ce a menționat numele lui Dumnezeu.)
34: 29 “” Cineva sfârșește scârbit, scârbit, literalmente scârbit de a trebui să examineze toate aceste” vise
40:58 “” Aici s-ar spune: asta e pt a aiuri! ”
47:07 “Și apoi este fragmentat și bla, bla, bla și bla, bla, bla și oamenii care se arată în genunchi”. – (vorbind despre Duhul Sfânt)
47:20 “Doamnă Daisy, dacă ai văzut Duhul Sfânt ești o “crack” (șmecheră) – (Cuvântul “crack” este foarte des folosit de tinerii de pe stradă care iau de obicei droguri și o mulțime de alcool).
49:14 “Ce mai aiureală” – (expresie lumească)

RĂSPUNS 1:

Mateo 12:34 Pui de vipere, CUM PUTEȚI SPUNE LUCRURI BUNE, FIIND RĂI? Fiindcă din abundența inimii vorbește gura.

Chiar și cu dușmanii noștri trebuie să rămânem prietenoși, să fim dispuși să răspundem credinței noastre cu teamă și tremur. Hristos nu a batjocorit niciodată pe satan (Iuda 1: 9). Caracterul unui creștin este același cu rudele sale, ca și cu frații, ca și cu necredincioșii sau cu dușmanii.
Matei 5:43-47
Ați auzit că s-a spus: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău.
Dar eu vă spun: Iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă folosesc cu dispreț și vă persecută;
Ca să fiți copiii Tatălui vostru care este în cer, pentru că el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Fiindcă, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Nu fac și vameșii la fel?
Și dacă salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult decât alții? Nu fac și vameșii astfel?
A. ÎN BIBLIE
AMABILITATEA LUI DUMNEZEU

Judas1:9 Dar Mihail, arhanghelul, pe când se certa cu diavolul, s-a contrazis pentru trupul lui Moise şi nu a cutezat să aducă împotriva lui o acuzaţie DEFĂIMĂTOARE , ci a spus: Domnul să te mustre!

Fil 4:8 În final, fraților, toate cele ce sunt adevărate, toate cele oneste, toate cele drepte, toate cele pure, toate cele de iubit, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, gândiți-vă la acestea.

Tito 3:2 SĂ NU VORBEASCĂ DE RĂU PE NIMENI , SĂ NU FIE ARȚĂGOȘI, CI BLÂNZI , ARĂTÂND TOATĂ BLÂNDEȚEA TUTUROR OAMENILOR.

BLÂNDEȚEA LUI DUMNEZEU

Ps 37:11 Dar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în abundența păcii.

Mt 5:5 Binecuvântați sunt cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul.

Mt 11:29 Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că Eu sunt blând și umil în inimă; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

1 Petru 3:4 …Ci să fie omul ascuns al inimii, în ceea ce este neputrezitor, chiar podoaba unui DUH BLÂND ȘI LINIȘTIT , care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.

1Petru 3: 15 Ci sfințiți pe Domnul Dumnezeu în inimile voastre și FIȚI GATA TOTDEAUNA PENTRU A DA UN RĂSPUNS FIECĂRUIA care vă cere un motiv al speranței ce este în voi, cu blândețe și teamă,

Iacov 3:
13 Cine este înțelept și înzestrat cu pricepere dintre voi? Să demonstreze, dintr-o bună purtare, faptele lui cu blândețea înțelepciunii!
14 Dar dacă aveți invidie amară și ceartă în inimile voastre, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului.
15 Înțelepciunea aceasta nu coboară de sus, ci este pământească, senzuală, drăcească.
16 Fiindcă unde este invidie și ceartă, este confuzie și fiecare lucrare rea.
17 Dar înțelepciunea de sus este întâi pură, apoi pașnică, blândă, ușor de abordat, plină de milă și de roade bune, imparțială și fără fățărnicie.
18 Iar rodul dreptății este semănat în pace de cei ce fac pace.

B. ÎN SPIRITUL PROFEȚIEI

„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert Numele Lui.“ PP 278.6
Această poruncă (a treia), interzice nu numai jurăminte false și hule atât de comune, dar, de asemenea, utilizarea numelui lui Dumnezeu într-o manieră frivolă sau neglijent, fără a ține seama semnificația lui extraordinară. (minutul 20:06) Dezonorăm pe Dumnezeu atunci când menționăm numele Său într-o conversație obișnuită, atunci când facem apel la el pentru chestiuni triviale , când îi repetăm ​​numele în mod frecvent și fără reflecție. “Sfânt și teribil este numele Lui .” Psalmul 111: 9. Toți trebuie să mediteze asupra măreției, purității și sfințeniei Lui, astfel încât inima să înțeleagă caracterul său înalt; și numele său sfânt să fie pronunțat cu respect și solemnitate. PP 278.7

Dumneavoastră trebuie să refuzați dispoziția de a CENZURA ȘI APĂSA PE ALȚII . EVITAȚI ORICE ȘTIȚI CA DUH DE DENUNȚARE. Nu-i place lui Dumnezeu că acest spirit îi animă pe niciunul dintre slujitorii Săi cu lungă experiență. Este tipic pentru un tânăr, dacă ai harul umilinței și podoaba interioară, ce manifestă ardoarea și zel; dar atitudinea unui tânăr cu câțiva ani de experiență demonstrează un zel distrugător și un spirit mustrător, este foarte necorespunzătoare și provoacă o profundă nemulțumire. Nimic nu ar putea distruge mai repede ca aceasta influența ta. Blândețea și amabilitatea, toleranță și răbdare, a nu te simți ușor de provocat și a suporta, aștepta și suferi totul, aceste lucruri sunt fructele pe care le produce pomul prețios al iubirii, de creștere cerească. Acest copac, dacă este hrănit, va rămâne întotdeauna verde, ramurile sale nu vor cădea și frunzele nu se vor veșteji. Este nemuritor, veșnic și continuu udat de roua cerului. 1TT 207,2

INIMA UMPLUTĂ CU DUHUL LUI DUMNEZEU ARATĂ AMABILITATE APROAPELUI SĂU. Toți cei care fac acest lucru nu vor mai fi în ÎNTUNERIC, pentru că “întunericul” său va fi ca “mijlocul zilei”. – 4CB 1173.1.

1. Există unii care tratează ușuratic, folosind SARCASMUL și chiar și BATJOCURA , pe cei care se deosebesc de ei. Alții prezintă o serie de obiecții față de orice interpretare nouă, însă atunci când aceste obiecții sunt clar răspunse prin cuvintele Scripturilor, ei nu recunosc dovezile prezentate nici nu recunosc că sunt convinși. Întrebările lor nu erau menite să ajungă la adevăr, ci la simpla intenție de a deruta mintea altora. TM 108.2

2. Unii s-au gândit că este o dovadă a clarității și superiorității intelectuale a duce mințile în perplexitate cu privire la ceea ce este adevărul. RECURG LA O ARGUMENTARE SUBTLĂ, LA JOCUL CUVINTELOR; Ei iau un avantaj nedrept prin punerea de întrebări. Când întrebările lor au fost clar răspunse, ei schimbă subiectul și sar la un alt punct pentru a evita să recunoască adevărul. Trebuie să ne protejăm împotriva păstrării spiritului care dominau pe evrei. NuU DOREAU SĂ ÎNVEȚE DE LA HRISTOS, PENTRU CĂ EXPLICAREA SCRIPTURILOR CE O OFEREA EL NU ERA ÎN CONCORDANȚĂ CU IDEILE LOR; de aceea el Îl SPIONAU ÎN DRUMUL LUI, “urmărind-L, și ÎNCERCÂND SĂ VÂNEZE VREUN CUVÂNT DIN GURA LUI PENTRU A-L ACUZA”. Să nu aducem asupra noastră teribila denunțare din cuvintele Salvatorului: “Vai de voi, interpretori ai legii! pentru că ați luat cheia științei; voi înșivă nu ați intrat, și pe cei care intrau i-ați împiedicat. TM 108.3

3. În purtarea noastre cu societatea, familia, sau orice alte relații care intervin în viață, fie ele limitate sau extinse, există mai multe modalități prin care putem recunoaște pe Domnul nostru și MULTE MODURI PRIN CARE ÎL PUTEM NEGA. PUTEM SĂ ÎL NEGĂM ÎN CUVINTELE NOASTRE, VORBIND RĂU DE ALȚII, prin conversații nebune, glume și BATJOCURI, prin cuvinte deșarte sau lipsite de bunătate, sau ocolind adevărul VORBIND ÎMPOTRIVA ADEVĂRULUI. Cu cuvintele noastre putem mărturisi că Hristos nu este în noi. PRIN CARACTERUL NOSTRU ÎL PUTEM NEGA, iubind comoditatea noastră, refuzând sarcinile și greutățile vieții pe care cineva trebuie să le poarte în cazul în care noi nu o facem, și iubind plăcerile păcătoase. De asemenea, putem nega pe Hristos prin mândria de îmbrăcăminte și conformitatea cu lumea sau printr-un comportament fără curtoazie. PUTEM SĂ-L NEGĂM PRIN PROPRIILE NOASTRE OPINII, ȘI ÎNCERCÂND SĂ ÎNĂLȚĂM ȘI SĂ JUSTIFICĂM EUL. Putem de asemenea să-L negăm permițând ca mintea să se ocupe cu un sentiment de iubire bolnăvicioasă și să mediteze la presupusa noastră soartă rea și așa zisele încercări. IPC 145.1

In fiecare ora din zi ar trebui să înțelegem că Domnul este aproape, că vede tot ceea ce facem și aude fiecare cuvânt pe care îl rostim … CUVINTELE VULGARE, LUMEȘTI, NECREȘTINE POT FI REPREZENTATE CA „FOC STRĂIN“, și cu acestea Dumnezeu nu poate avea nimic de a face. Râsul zgomotos și tare este o negare a lui Dumnezeu în suflet; CĂCI DEZVĂLUIE CĂ ADEVĂRUL NU TRONEAZĂ ÎN INIMĂ … PRIN CUVINTELE NOASTRE DEȘARTE ȘI PRIN EXEMPLUL NOSTRU NECREȘTIN DEZONORĂM PE DUMNEZEU ȘI PUNEM ÎN PERICOL NU NUMAI PROPRIUL NOSTRU SUFLET, CI ȘI SUFLETELE CELOR CU CARE NE RELAȚIONĂM. AFC 138,4

CUVINTELE ȘI ACȚIUNILE FORMEAZĂ CARACTERUL. Prin urmare, cuvintele noastre trebuie să fie curate, pure, simple și totuși înalte. Darul vorbirii este un talent valoros, iar DOMNULUI NU-I FACE PLĂCERE SĂ AUDĂ EXPRESII VULGARE, IEFTINE ȘI DEGRADANTE CARE DENOTĂ ÎN MOD CLAR VICIU ȘI CHEF. Nici un creștin nu ar trebui să se coboare pentru a imita obiceiurile celorlalți sau pentru le lua de la ei… Aceste cuvinte urâte nebune sunt note discordante și nu contribuie la fericirea nimănui. Ele sunt o degradare a spiritualității. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU LE INTERZICE . AFC 142.1

4 Numele slujitorilor aleși de Dumnezeu au fost tratați cu lipsă de respect și, în unele cazuri, cu dispreț absolut de către anumite persoane care ar fi trebuit să-i înalțe. COPII AU AUZIT COMENTARIILE LIPSITE DE RESPECT ALE PĂRINȚILOR LOR CU PRIVIRE LA MUSTRĂRILE SOLEMNE ȘI LA AVERTIZĂRILE DATE DE CĂTRE SLUJITORII LUI DUMNEZEU. AU ÎNȚELES EXPRESIILE BATJOCORITOARE ȘI DISPREȚUITOARE care, din când în când le-au ajuns la urechi, iar tendința a fost de a pune în minte interesul etern și sacru la același nivel cu problemele comune ale lumii. Ce lucrare fac acești părinți transformându-și copiii în necredincioși din copilărie! Astfel este cum se învață copiii să fie ireverenți și să se revolte împotriva mustrărilor ce le trimite cerul împotriva păcatului. IPC 316.1

SLUJITORII LUI HRISTOS NU TREBUIE SĂ ACȚIONEZE DUPĂ PORNIRILE INIMII FIREȘTI. Ei au nevoie să aibă o comuniune intimă cu Dumnezeu, ca nu cumva, SUB PROVOCARE, EUL SĂ SE RIDICE ȘI SĂ LASE SĂ LE SCAPE UN TORENT DE CUVINTE DEZAVANTAJOASE, care sunt departe de a fi ca roua și ca picăturile suave, care reâmprospătează plantele ofilite. ACESTA ESTE CEEA CE SATAN VREA CA EI SĂ FACĂ; PENTRU CĂ ACESTEA SUNT METODELE SALE. EL ESTE BALAURUL CARE SE MÂNIE, ESTE DUHUL LUI SATAN CEL CARE SE DESCOPERĂ ÎN MÂNIE ȘI ACUZATII. Dar slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie reprezentanții Săi . El dorește ca ei să negocieze doar cu moneda cerului, adevărul care poartă propria Sa imagine și inscripție. Puterea prin care trebuie să învingă răul este puterea lui Hristos. Slava lui Hristos este tăria Lui. Trebuie să-și fixeze ochii pe frumusețea Lui. Atunci, vor putea prezenta Evanghelia cu tact și cu bunătate divină. ȘI SPIRITUL CARE SE MENȚINE AMABIL SUB PROVOCARE VA VORBI MAI EFICIENT ÎN FAVOAREA ADEVARULUI DECÂT ORICE ARGUMENT, ORICÂT DE ENERGETIC AR FI. DTG 319.2

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău” (Exod 20, 16). PP 309.2
Vorbirea neadevărată în orice problemă, orice încercare sau intenţie de a – l înşela pe aproapele nostru sunt cuprinse aici. Intenţia de a înşela constituie o minciună. Printr – o privire a ochiului, o mişcare cu mâna, o expresie a feţei pot spune tot atât de bine o minciună, ca şi prin cuvinte. ORICE EXAGERARE INTENȚIONATĂ ÎN VORBIRE , ORICE ALUZIE SAU ORICE INSINUARE FĂCUTĂ ÎN MOD CALCULAT, CU GÂNDUL DE A FACE O IMPRESIE GREȘITĂ SAU EXAGERATĂ, CHIAR POVESTIREA UNOR FAPTE ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ DUCĂ ÎN RĂTĂCIRE PE CINEVA, TOATE ACESTEA CONSTITUIE O MINCIUNĂ. Acest precept interzice ORICE ÎNCERCARE DE A VĂTĂMA BUNUL NUME AL SEMNULUI NOSTRU PRIN RELATĂRI INEXACTE SAU BĂNUIELI RELE, PRIN VORBIRII DE RĂU SAU BÂRFELE. Chiar şi ASCUNDEREA INTENȚIONATĂ A ADEVĂRULUI, de pe urma căreia alţii pot fi păgubiţi, este o violare a poruncii a noua. PP 309.3

Unii manifestă un spirit distant şi rece şi o mândrie respingătoare, care îi inhibă pe cei ce se află în sfera lor de influenţă. Această atitudine este contagioasă; ea creează o atmosferă care risipeşte bunele intenţii; blochează spiritul natural al simpatiei, cordialităţii şi iubirii omeneşti şi, sub influenţa ei, oamenii sunt frustraţi, iar dorinţa lor de a fi sociabili şi generoşi este anihilată. 2MCP 482.4
Această stare de depresie nenaturală afectează nu numai sănătatea spirituală, ci şi sănătatea fizică. Confuzia şi răceala unei asemenea atmosfere nesociabile se reflectă în înfăţişarea exterioară. Feţele celor ce sunt binevoitori şi înţelegători vor străluci de lumina adevăratei bunătăţi, în timp ce înfăţişarea acelora care nu cultivă gânduri bune şi motive neegoiste va trăda sentimentele ascunse din inimile lor. – Testimonies for the Church 4:64 (1876). 2MCP 483.1

UNDE ESTE DUHUL DOMNULUI , ACOLO ESTE BLÂNDEȚE , RĂBDARE, AMABILITATE ȘI ÎNDELUNGĂ RĂBDARE. UN ADEVĂRAT DISCIPOL AL LUI CRISTOS VA CĂUTA SĂ IMITE MODELUL.. . 2JT 257,1

Faptul că îi judecăm pe fraţii noştri, că îngăduim ca simţămintele noastre să fie stârnite împotriva lor, atunci când credem că nu s – au comportat tocmai corect faţă de noi, nu va aduce nici o binecuvântare în inimile noastre şi nu va îmbunătăţi în nici un fel situaţia creată. Eu nu îndrăznesc să permit ca simţămintele mele să alunece pe calea vânării tuturor motivelor de nemulţumire, repetându – le mereu şi mereu şi trăind într – o atmosferă de neîncredere, ostilitate şi disensiune. – Letter 74, 1888. (Our High Calling, 239.) 2MCP 791.1

Stând în spatele lui Pilat, privind panorama întregii curţi, Domnul Hristos a auzit ocările; dar, faţă de toate acuzaţiile false aduse împotriva Sa, n – a răspuns nici un cuvânt. Întreaga Sa comportare dădea mărturie despre o evidentă nevinovăţie. El stătea nemişcat de furia valurilor ce tălăzuiau în jurul Său. Era ca şi când valurile apăsătoare ale mâniei, ridicându – se mai mult şi tot mai mult, asemenea valurilor oceanului cuprins de furtună, se spărgeau asupra Lui, dar fără să – L atingă. El rămânea tăcut, dar tăcerea Lui era elocventă. Era asemenea unei lumini strălucind dinăuntru în afara Lui. HLL 726.3

“S.D.A Bible commentary volume 6”
Suntem sfătuiți SĂ NU PERMITEM COMUNICĂRII CORUPTE SĂ IASĂ DIN GURA NOASTRĂ ; dar o comunicare coruptă nu este pur și simplu ceva vulgar și josnic. Este orice comunicare care va eclipsa din minte viziunea lui Cristos, care va bloca din suflet adevărata simpatie și iubire. Este o comunicare în care dragostea lui Cristos nu este exprimată, ci mai degrabă sentimente de caracter necreștin. (Letter 43, 1895). 6BC 1117.16

“Testimonies for the church volume one”
Pastorul nu ar trebui să își lase garda jos pentru nici o singură clipă. El lucrează să-i înalțe pe alții prin aducerea lor pe platforma adevărului. Să arate altora că adevărul a făcut ceva pentru el. EL AR TREBUI SĂ VADĂ RĂUL ACESTOR EXPRESII NEGLIJENTE, DUREROASE ȘI VULGARE și ar trebui să pună capăt și să disprețuiască totul din acest caracter. DACĂ NU FACE ACEST LUCRU, CONVERTIȚII LUI SE VOR MODELA DUPĂ EL. 1T 445.1
“A call to stand apart”
Adu-ți aminte că este privilegiul tău și datoria ta de a lucra împreună cu Dumnezeu în orice fel posibil. Nu trebuie să te cobori la același nivel cu cei necredincioși și să glumești și să râzi în conversație necioplită sau vulgară. CA 76.1
RĂSPUNSUL 2

Problema este și mai gravă atunci când persoana despre care se vorbeste atât de rău este un mesager al lui Dumnezeu:

Am văzut starea unora care au aderat la adevărul prezent, dar nu ascultau de viziuni – modul în care Domnul a ales să învețe, în unele cazuri, pe cei care greseau în adevărul biblic. AM VĂZUT CĂ CEI CARE AU ATACAT VIZIUNILE NU ATACAU VIERMELE – instrumentul slab prin care a vorbit Dumnezeu – CI PE SPIRITUL SFÂNT. Am văzut că era un lucru mic să vorbești împotriva instrumentului, dar că era periculos să subestimezi cuvintele lui Dumnezeu. Am văzut că, dacă aceștia erau în eroare și Dumnezeu voia să le arate erorile lor prin viziuni, și ei disprețuiau învățăturile lui Dumnezeu date prin viziuni, ar fi lăsați să-și urmeze propriile lor căi și ar merge pe calea erorii și ar crede că sunt pe calea cea bună până când și-ar da seama prea târziu. Apoi, în timpul de strâmtorare i-am auzit strigând către Dumnezeu în agonie: „De ce nu ne-ai arătat greșelile noastre ca să fi putut face ceea ce este corect și să fi fost pregătiți pentru acest timp?“ Apoi, un înger i-a arătat și a spus: „Tatăl meu a învățat, dar nu a-ți fost dispuși să fiți învățați. A VORBIT PRIN VIZIUNI, dar ați respins vocea Lui și El va abandonat propriilor voastre căi ca să fiți mulțumiți de propriiile voastre fapte. “ (Volante, pentru cei care Primesc sigiliul Dumnezeului cel viu, [broșura din 31 ianuarie 1849). 1MS 45.1

Mat 12:31 Din această cauză vă spun: Orice păcat și orice blasfemie vor fi iertate oamenilor; DAR BLASFEMIA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT NU VA FI IERTAT OAMENILOR.

Mat 12:32 Și oricui VORBEȘTE UN CUVÂNT ÎMPOTRIVA FIULUI OMULUI, îi va fi iertat; DAR ORICUI VORBEȘTE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT, NU ÎI VA FI IERTAT NICI ÎN ACEASTĂ LUME, NICI ÎN CEA CARE VINE.

The Holy Spirit like a lightning

 

Accusation:
https://m.youtube.com/watch?v=Xnsd5scvXUg&index=1&list=RDXnsd5scvXUg
Daisy says that she saw how the Holy Spirit defragmented into lightnings that were spread all over the earth.
FullProphecy claims that what Daisy saw is from the devil, based on this verse:
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

ANSWER:
In the Bible it is very common to use the same symbols to represent both the devil and Jesus. They are just analogies that need to be studied, because some characteristics of the symbols used represent Jesus while others represent Satan. For example: the lion, the snake, the goat, the lightning etc.

Both Satan and Jesus are compared to a lion:
KJV 1 Peter 5
8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

KJV Genesis 49
9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?

KJV Revelation 5
5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.

Jesus was symbolized by a snake, christians are to be wise as serpents and the devil is called a snake.

KJV John 3
14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

KJV Matthew 10
16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

KJV Revelation 20
2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

Both Jesus and the devil are represented by goats.

KJV Leviticus 16
7 And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.
8 And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.
9 And Aaron shall bring the goat upon which the LORD’S lot fell, and offer him for a sin offering.
10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.

“The great controversy 1888”
It was seen, also, that while the sin – offering pointed to Christ as a sacrifice, and the high priest represented Christ as a mediator, the scape – goat typified Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly penitent will finally be placed. GC88 422.2

The lightning analogies clarified:
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

Comment: Luke 10:18 is the only verse that seems to compare Satan to lightning. There are many more verses in the Bible associating God with lightnings. There are also verses in which Christ’s physical aspect is compared to lightning and where angels are compared to lightning as well.

(Angels)
KJV Matthew 28
2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

(Jesus Christ)
KJV Daniel 10
6 His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.
(Lightnings of God)
KJV Psalms 77
18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.

KJV Psalms 97
4 His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

KJV Exodus 19
The Awe-inspiring Presence of God on Mount Sinai
16 And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.

KJV Psalms 135
7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.

(Christ’s second coming)
KJV Matthew 24
27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

(Holy Spirit is described as lightning)
The lightning flashes of the Holy Spirit have indicated what is truth. Ms34-1906.5

(Lightnings at the throne of God)
KJV Revelation 4
5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
Testimony from the pioneers in “Advent review and Sabbath herald”
People are struck down in a moment. In one case fifteen individuals were struck down while a man was praying with great earnestness. At another place while one prayed that the Holy Spirit might descend as with fire, a flash of lightning which filled the building at the moment, struck the congregation with awe; and trembling with terror they prostrated themselves upon the floor. Out of 700 there were one hundred convicted. ARSH October 6, 1859, p. 157.19
There are uncommon and singular phenomena attending this work, which characterize it more or less everywhere. Persons are struck in a moment with the most overwhelming sense of sin and danger.
In conclusion, God created the lightning and throughout the Bible and the writings of the Spirit of Prophecy it is attributed to Him. Let us review the verse where the devil is compared to lightning :
KJV Luke 10
18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
Is this verse really comparing Satan to lightning? What happened before the fall of Satan?
KJV Revelation 12
7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
So Satan was cast out, it was not by his power that he fell as lightning, but Michael cast him out with the speed of lightning. So you see, even this verse exemplifies the power of God…. He cast out the devil as lightning.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube

Buscar en la Biblia RV1960