a un mundo que perece...

Monthly archives for June, 2018

Laodiceea, biserica finală?

Laodicea, biserica finala?

Acest studiu este bazat pe Scriptură și pe scrierile Spiritului Profetic traduse din engleză. Majoritatea dintre acestea nu se găsesc traduse in română și pot fi verificate pe site-ul oficial al White Estate, www.egwwritings.org sau folosind aplicația lor de telefon, EGW2. Aceasta se poate face ușor, fiind precizate codurile cărților/manuscriselor/scrisorilor cu paginile de unde s-au luat citatele.

“Review and Herald”
Cei care au ocazia să audă adevărul și totuși nu fac nici un efort să-l audă sau să-l înțeleagă, gândindu-se că dacă nu aud, ei nu vor fi RESPONSABILI, vor fi judecați vinovați înaintea lui Dumnezeu ca și cum ar fi auzit și au respins . Nu va exista nici o scuză pentru cei care aleg să meargă în eroare atunci când ar putea să înțeleagă ce este adevărul. (RH 04-25-93; pr: 10)

Draga cititorule,
Sunt urâciunile pentru care noi trebuie să oftăm și să plângem doar probleme minore? Ni se spune că sigilarea noastră depinde de faptul dacă oftăm și plângem pentru TOATE urâciunile care se fac în biserică. Este o problemă serioasă? Întrebați-vă: Detractorii mei oftează și plâng pentru TOATE urâciunile din biserică? Sunt urâciunile grave pentru care trebuie să suspinăm și să plângem, simple erori minore? Necesită exagerare sau sunt suficient de respingătoare pentru Dumnezeu, încât conform lui Dumnezeu și Ellenei White cer o altă împlinire LITERALĂ a lui Ezechiel 9 ÎNCEPÂND ÎN SANCTUARUL SĂU, profesata biserica adventistă de ziua a șaptea?

“Maranatha”
“Marcați acest punct cu grijă: Cei care primesc mărturia pură a adevărului, lucrat în ei prin puterea Duhului Sfânt, reprezentat printr-un semn făcut de către bărbatul în in, sunt aceia ‘care suspină și plâng pentru toate urâciunile care sunt făcute’ în biserică”. {Mar 240.1}

“Clasa care nu se simte îndurerată de propria lor decădere spirituală și nici nu plânge de păcatele altora, va rămâne fără sigiliul lui Dumnezeu”. . . . {Mar 240.2}

Oare cei care definesc apostaziile grave ca simple erori minore primesc sigiliul lui Dumnezeu? Va fi sângele celor pe care îi dospesc astfel cu eroare asupra lor?

“Zilele Sale [Cristos] au fost petrecute în slujirea mulțimilor care presau asupra sa și în DEZVĂLUIREA SOFISMULUI TRĂDĂTOR al RABINILOR … THOUGHTS FROM THE MOUNT OF BLESSING: pg. 102..
“Manuscript Releases volume 3”
“Neobișnuiți să accepte Cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum se citește sau să-i permită să fie propriul său interpret, ei, preoții și instructorii poporului l-au citit în lumina maximelor și tradițiilor lor. Atâta de mult timp au neglijat să studieze și să contempleze Biblia, încât paginile sale erau un mister pentru ei. S-au întors cu aversiune de la adevărul lui Dumnezeu la tradițiile oamenilor.” 3MR: 432
” The Paulson Collection of Ellen G. White Letters”
“Se pare că există o dorință arzătoare de a ridica ceva fictiv și de a-l aduce ca lumină nouă. Astfel oamenii încearcă să țese în pânză ca adevăruri importante un țesut de minciuni. Acest amestec fantezist de mancare care este pregătit pentru turmă va cauza tuberculoză spirituală, declin și moarte. Când cei care mărturisesc că cred adevărul prezent se trezesc, când acceptă Cuvântul Dumnezeului celui viu așa cum se citește, și nu încearcă să denatureze Scripturile, atunci își vor construi casa pe Stânca veșnică, chiar pe Cristos Isus “. PC: 423.

” Manuscript Releases volume 7″
“Aceia care se angajează astăzi în lucrarea lui Dumnezeu se vor întâlni exaxt cu acele încercări pe care le-a îndurat Pavel în lucrarea sa. Prin aceeași lucrare trufașă și înșelătoare, Satana va căuta să atragă convertiți din credință. Teorii vor fi aduse despre care nu va fi înțelept a ne ocupa. Satana este un lucrător viclean și el va aduce erori subtile pentru a întuneca și a încurca mintea și pentru a înlătura doctrinele mântuirii. Aceia care nu acceptă Cuvântul lui Dumnezeu precum se citește vor fi prinși în capcana sa. În ziua de azi, avem nevoie să vorbim adevărul cu o îndrăzneală sfântă. “Mărturia purtată bisericii timpurii de mesagerul Domnului, poporul Său trebuie să o asculte în acest timp: “Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va predica orice altă evanghelie decât aceea pe care v-am predicat-o noi, să fie blestemat!” (Galateni 1: 8).” 7MR: 358.

 

Iată una dintre cele mai grave erori prețuite de biserica AZȘ:

“Laodicea este ultima biserică și cea finală, deci nu va fi “vomitată”, ci mai degrabă va merge glorioasă spre împărăție”.

 

FAPT: Acesta este strigătul de adunare al majorității adventiștilor și credința în care își pun toate speranțele și aspirațiile. Dar lansez o provocare, imi poate da cineva un “Așa spune Domnul”, un “Este scris” pentru această așteptare? Nici o asemenea afirmație nu exista din două motive foarte bune, pe care le voi fundamenta pentru tine. 1. Laodicea, în ciuda a ceea ce poate să spună comentariul AZȘ al Bibliei, nu este biserica finală a lui Dumnezeu [din nou, nici o susținere inspirată pentru acest concept]; și 2. Laodicea nu este biserica adevărată a lui Dumnezeu a ultimelor zile. Mai întâi, să ne uităm la chestiunea că Laodicea ar fi a șaptea și ultima biserică. Noi citim:

Manuscrisul 81, 1900
“Mesajele date bisericilor din Asia descriu starea lucrurilor existente în bisericile lumii religioase de astăzi. Numele bisericilor sunt simbolice ale bisericii creștine în diferite perioade ale erei creștine: numărul bisericilor – – șapte – indică caracterul complet și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul timpului și sunt in vigoare astăzi, în timp ce tipurile folosite sunt simbolice ale stării poporului declarat al lui Dumnezeu – grâul care se dezvoltă printre neghină; adevărul stând pe propria sa bază eternă, spre deosebire de eroare “. MS: 81, 1900, paragraful 56

“Manuscript Releases volume 1”.
“Vreau să subliniez faptul că bisericile cărora lui Ioan i s-a spus să trimită instrucțiunile date lui reprezintă toate bisericile din lumea noastră și că această revelație a lui trebuie studiată și crezută și propovăduită de adventiștii de biserica AZȘ de astăzi.” 1MR: 372.
“Acts of the apostles”
“Numele celor șapte biserici sunt simbolice ale bisericii în diferite perioade ale erei creștine. Numărul șapte indică deplinătate și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul timpului, în timp ce simbolurile folosite denotă starea bisericii în diferite perioade din istoria lumii “. AA: 585.

 

În armonie completă cu citatele de mai sus, că mesajele către cele șapte biserici “descriu starea lucrurilor existente în lumea religioasă de astăzi”, nicăieri în scrierile Spiritului Profetic nu veți găsi că Philadelphia s-a încheiat în 1844 și există doar Laodicea astăzi. Aceasta este doar o invenție a personalului de redacție sau a altora din conducere din biserica AZȘ, după cum vom vedea. Dimpotrivă, citim:

“The Spirit of Prophecy Volume Four”
“După ce a trecut timpul așteptării în 1844, adventiștii încă credeau că venirea Mântuitorului este foarte apropiată, că ei au ajuns la o criză importantă și că lucrarea lui Cristos ca mijlocitor al omului în fața lui Dumnezeu a încetat … Dar o lumină mai clară a venit cu cercetarea întrebării despre sanctuar. Acum a fost văzută aplicația acelor cuvinte ale lui Cristos în Revelatia adresate bisericii în acest moment: “Și îngerului bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide; și închide și nimeni nu deschide. Știu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide, pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu.”(Apocalipsa /Revelația 3:7,8 citat – o referire directă la biserica din Filadelfia.) 4SP: 268

 

Cincisprezece ani după 1844, citim această avertizare adresată bisericii în 1859: “Mi s-a arătat că mărturia către Laodiceeni se aplică poporului lui Dumnezeu în prezent.” 1T: 186. Vă dați seama desigur că nu a existat niciun astfel de lucru ca “Adventist de ziua a șaptea” până în perioada 1860-1863. (Vezi Testimonies for the church volume 1, 1T: 715). Deci unde și ce a fost biserica din perioada 1844-1859? Singurul răspuns rațional, după cum vom vedea, este că, așa cum ambele orașe au existat simultan în timpul zilei lui Ioan Revelatorul, ambele condiții se petrec în mod evident simultan până la a doua venire a lui Cristos. Că Filadelfia continuă până la a doua venire este clar evident atunci când pur și simplu comparăm descrierea celor 144000 dată în Apoc./Rev. 14:1:
” Și m-am uitat și, iată, un Miel stătea în picioare pe muntele Sion și cu el o sută patruzeci și patru de mii având numele Tatălui său scris pe frunțile lor.”
, descrierea Filadelfiei în Apoc./Rev. 3:
7 Și îngerului bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide; și închide și nimeni nu deschide.
8 Știu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide, pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu.
9 Iată, voi face să vină din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și să știe că te-am iubit.
10 Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi de ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ.
11 Iată, eu vin dintr-odată; ține tare ce ai, ca nimeni să nu îți ia coroana.
12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară niciodată; și pe el voi scrie numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, care este noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu; și voi scrie pe el noul meu nume.
(cei 144.000 conform Apoc./Rev. 14: 1 menționate anterior) și modul în care E.G. White le pune pe amândouă laolaltă în Early Writings EW: 15, unde citim: “Cei 144000 erau toți sigilați și uniți perfect. Pe frunțile lor era scris Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea glorioasă care conținea noul nume al lui Isus”.

“Testimonies to Ministers and Gospel Workers”
Din nou, citim: “Același înger care a vizitat Sodoma dă avertizarea, Scapă pentru viața t! Sticlele mâniei lui Dumnezeu nu pot fi vărsate pentru a distruge pe cei nelegiuiți și lucrările lor până când tot poporul lui Dumnezeu va fi judecat și cazurile celor vii și ale celor morți sunt concluzionate. Și chiar după ce sfinții sunt sigilați cu sigiliul Dumnezeului cel viu, aleșii Săi vor avea încercări în mod individual … Semnul de neșters al lui Dumnezeu este asupra lor. Dumnezeu poate susține că numele Lui este scris acolo. Domnul i-a închis înăuntru. Destinația lor este înscrisă – ‘DUMNEZEU, NOUL IERUSALIM.’ Aceștia sunt proprietatea lui Dumnezeu, posesiunea Lui.” TM: 446.

Poate fi văzut clar din citatele antecedente că cei 144000 reprezintă pe Filadeldia care la sfârșit va fi sigilată și va avea numele lui Dumnezeu și a Noului Ierusalim”

Mai departe, avem un exemplu atât al condiției Laodiceene cât și al celei Filadelfiene descrise în timp ce citim aceste cuvinte de inspirație. Mai întâi vom vedea condiția laodiceană descrisă:
“Acts of the apostles”
“Biserica era defectă și avea nevoie de mustrare și osândă severă, iar Ioan a fost inspirat să înregistreze mesaje de avertizare și de implorare celor care, pierzând din vedere principiile fundamentale, și-ar pune in pericol speranța lor la mântuire. Dar întotdeauna cuvintele de mustrare pe care Dumnezeu le consideră necesare pentru trimitere sunt rostite în dragoste blândă și cu promisiunea păcii pentru fiecare credincios penitent: “Iată, eu stau la ușă și bat;”, declară Domnul, “dacă aude cineva vocea mea și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine.” Apocalipsa 3:20. (Și imediat după aceea vedem condiția din Filadelfia). Și pentru cei care în mijlocul conflictului și-ar păstra credința în Dumnezeu, profetul a primit cuvintele de laudă și promisiunea: “Eu cunosc faptele tale” (Apocalipsa 3: versetele 8, 10, 2, 11 citate). AA: 587-588.

“The great controversy”
Și din nou citim:” Chiar înaintea noastră este ‘ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ.’ (Apocalipsa 3:10) Toți cei a căror credință nu este ferm stabilită asupra cuvântului Dumnezeu va fi înșelat și biruit … ‘Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi’ (atribuit lui Filadelfia) este promisiunea Mântuitorului. El mai degrabă ar trimite fiecare înger din cer pentru a proteja poporul Său decât să lase un singur suflet care are încredere în El să fie biruit de Satana.” GC: 560.

 

Este un mister de ce biserica AZȘ s-a fixat la condiția laodiceană din 1859, când în 2 noiembrie 1886 avertismentul adresat bisericii din Sardes era aplicabil bisericii AZȘ la acel moment. Review and Herald, RH: 11/2/86, Ellen White:
“Avertismentul către biserica din Sardes este aplicabil în acest moment: ‘Știu faptele tale, că ai numele că trăiești și ești mort. Fii veghetor și întărește lucrurile care rămân, care sunt gata să moară; fiindcă nu am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Amintește-ți de aceea cum ai primit și ai auzit și ține strâns și pocăiește-te. Dar dacă tot nu vei veghea, voi veni peste tine ca un hoț și nu vei ști nicidecum în care oră voi veni peste tine.’ Și pentru noi de asemenea promisiunea este extinsă: ‘Ai câteva nume chiar în Sardes, care nu și-au mânjit hainele; și vor umbla cu mine în alb, pentru că sunt demni. Cel ce învinge, acela va fi îmbrăcat în haine albe; și nu voi șterge nicidecum numele lui din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi.’ ” RH 2 noiembrie 1886, par 7

Și în Review and Herald. RH: 2/25/02 condiția Efesului era “aplicabilă bisericilor adventiste de ziua a șaptea în starea lor actuală”:
“Cu toate acestea am ceva împotriva ta, pentru că ți-ai părăsit dragostea dintâi. De aceea amintește-ți de unde ai căzut și pocăiește-te și fă faptele dintâi; altfel, voi veni dintr-odată la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești.” RH 25 februarie 1902, par. 1
“Sunt instruită să spun că aceste cuvinte se aplică bisericilor adventiste de ziua a șaptea în starea lor actuală. Dragostea lui Dumnezeu a fost pierdută, iar aceasta înseamnă lipsa iubirii unii pentru alții. Eul, eul, eul, este prețuit și se luptă pentru supremație. Cât timp va continua aceasta? Dacă nu există o reconversie, va exista în curând o astfel de lipsă de evlavie, încât biserica va fi reprezentată de smochinul gol. ”
Manuscrisul 18, 1903
Iar aceste condiții (Sardes și Efes) sunt reiterate ca fiind aplicate pentru “noi ca popor” în MS 18, 1903:
“Mesajele pe care Dumnezeu le-a dat bisericilor din Efes și Sardes sunt aplicabile celor care în această epocă au avut o lumină mare, dar nu au deschis ușa inimii la bătaia lui Cristos. Domnul a arătat clar că are o controversă cu poporul Său. incendiile care au făcut ravagii recent în New York și în alte orașe nu au fost nici un accident. A fost mâna puterii omnipotente. Duhul lui Dumnezeu se retrage din lume pentru că avertismentele cerului nu au fost ascultate. Trebuie să fim vigilenți pentru că o condiție asemănătoare a lucrurilor vine în mijlocul nostru ca popor.” Ms18-1903.6
Vor fi cei 144000 laodiceeni sau filadelfieni? Majoritatea adventiștilor cred și învață că condiția laodiceană este o cerință, când defapt este o alegere! NU ESTE NECESAR A FI LADODICEAN PRECUM NU ESTE NECESAR A FI UN PĂCĂTOS! Ellen G. White a fost vreodată o Laodiceană? Ultima și adevărata biserică finală a lui Dumnezeu pe acest pământ vor fi aceia care “păstrează credința în puritatea ei” (Testimonies for the church volume 5, 5T: 210); cei care “vor da seama sfatului Martorului adevărat către Laodiceeni și vor înălța standardul și vor revărsa adevărul drept” Early Writings[EW: 270]; cei care vor ieși din Laodiceea apostată și se vor alătura bisericii din Filadelfia – adevărata biserică rămășiță a lui Dumnezeu! Early Writings [EW: 261]:
“Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri între adventiștii nominali și bisericile căzute, iar înainte de a se vărsa plăgile, slujitorii și poporul vor fi chemați din aceste biserici și vor primi cu bucurie adevărul. Satana cunoaște acest lucru și inainte de a se da marea strigare a celui de-al treilea înger, el stârnește o agitație(entuziasm) in aceste corpuri religioase ca cei care au respins adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. El speră să înșele pe cei cinstiți și să îi facă să creadă că Dumnezeu încă lucrează cu bisericile. Dar lumina va străluci și toți cei care sunt cinstiți vor părăsi bisericile căzute și vor lua poziție cu rămășița. “EW 261.1”
Practic, Satana vă va da muncă misionară făcând să pară că este de la Dumnezeu. El speră să vă țină ocupați atât de mult încât să nu aveți timp să vă rugați, să cercetați.)

 

Într-un articol publicat în revista THE ADVENT REVIEW în septembrie 1850, de către Comitetul de publicare sub îndrumarea lui James White, el a declarat oficial exact care era poziția lor în ceea ce privește cei 144.000 și biserica adevărată din ultimele zile. După cum veți vedea, ei au scris: “Acum, la fel de sigur precum biserica din Philadelphia este adevărata biserică a zilelor din urmă, tot la fel de de sigur că cei 144000 sunt sigilați, chiar înainte de venirea Domnului”. Și nicăieri nu veți găsi vreodată că E.G. White a contramandat această proclamare, deși veți descoperi că a fost contramandat de către personalul editorial al Comentariilor Biblice AZȘ Pe cine alegeți să credeți și să urmați… staff-ul editorial sau Spiritul profetic?
Inspirația divină ne spune că “starea Bisericii reprezentată de fecioarele neînțelepte este, de asemenea, vorbită ca fiind starea laodiceană”.
“Review and Herald”
“Sunt îndreptată deseori către parabola celor 10 fecioare dintre care 5 erau înțelepte si 5 neînțelepte. Această parabolă a fost îndeplinită si va fi îndeplinită la literă pentru că are o aplicație specială pentru acest timp și, ca mesajul celui de-al treilea înger, a fost îndeplinită si va continua să fie adevăr prezent până la sfârșitul timpului.

Starea bisericii reprezentată de fecioarele neînțelepte este de asemenea reprezentată a fi starea laodiceana.” RH: 8/19/1890
[Spre deosebire de acele fecioare înțelepte care au ascultat chemarea de a “ieși a-L întâmpina “, Matt. 25: 6 – care urmează pe Păstorul adevărat, Ioan 10: 1-6; și care merg la El în afara taberei. Evr. 13: 13.] [Vezi și TM: 128]. În acest caz, cum poate cineva să continue să susțină că “Laodicea … o să izbutească …”, când nici una dintre fecioarele neînțelepte nu a ajuns în împărăție?
Călduță și / sau recea Laodicea apostată nu este mai bună decât Bisericile căzute
“Scrisoarea 35, 1 Ianuarie 1898”
“Dacă biserica devine călduță (cu atât mai mult dacă apostaziază), ea nu este în favoarea lui Dumnezeu mai mult decât bisericile care sunt reprezentate ca fiind căzute și care devin locuința diavolilor și locul fiecărui spirit rău și cușca fiecărei păsări necurate si urâcioase. Cei care au avut ocazia să asculte și să primească adevărul și care s-au unit cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, numindu-se poporul care păstrează poruncile lui Dumnezeu, și totuși nu posedă mai multă vitalitate și consacrare lui Dumnezeu decât bisericile nominale, vor primi plăgile lui Dumnezeu la fel de mult ca și bisericile care se opun legii lui Dumnezeu. Numai cei care sunt sfințiți prin adevăr vor compune familia regală în vestigiile cerești pe care Cristos a plecat să le pregătească pentru cei care Îl iubesc și păzesc poruncile Lui. ” E. G. White, Letter(Scrisoarea) 35, 1 ianuarie 1898.

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” en Youtube