a un mundo que perece...

Posts in category Verdad Presente

Laodiceea, biserica finală?

Laodicea, biserica finala?

Acest studiu este bazat pe Scriptură și pe scrierile Spiritului Profetic traduse din engleză. Majoritatea dintre acestea nu se găsesc traduse in română și pot fi verificate pe site-ul oficial al White Estate, www.egwwritings.org sau folosind aplicația lor de telefon, EGW2. Aceasta se poate face ușor, fiind precizate codurile cărților/manuscriselor/scrisorilor cu paginile de unde s-au luat citatele.

“Review and Herald”
Cei care au ocazia să audă adevărul și totuși nu fac nici un efort să-l audă sau să-l înțeleagă, gândindu-se că dacă nu aud, ei nu vor fi RESPONSABILI, vor fi judecați vinovați înaintea lui Dumnezeu ca și cum ar fi auzit și au respins . Nu va exista nici o scuză pentru cei care aleg să meargă în eroare atunci când ar putea să înțeleagă ce este adevărul. (RH 04-25-93; pr: 10)

Draga cititorule,
Sunt urâciunile pentru care noi trebuie să oftăm și să plângem doar probleme minore? Ni se spune că sigilarea noastră depinde de faptul dacă oftăm și plângem pentru TOATE urâciunile care se fac în biserică. Este o problemă serioasă? Întrebați-vă: Detractorii mei oftează și plâng pentru TOATE urâciunile din biserică? Sunt urâciunile grave pentru care trebuie să suspinăm și să plângem, simple erori minore? Necesită exagerare sau sunt suficient de respingătoare pentru Dumnezeu, încât conform lui Dumnezeu și Ellenei White cer o altă împlinire LITERALĂ a lui Ezechiel 9 ÎNCEPÂND ÎN SANCTUARUL SĂU, profesata biserica adventistă de ziua a șaptea?

“Maranatha”
“Marcați acest punct cu grijă: Cei care primesc mărturia pură a adevărului, lucrat în ei prin puterea Duhului Sfânt, reprezentat printr-un semn făcut de către bărbatul în in, sunt aceia ‘care suspină și plâng pentru toate urâciunile care sunt făcute’ în biserică”. {Mar 240.1}

“Clasa care nu se simte îndurerată de propria lor decădere spirituală și nici nu plânge de păcatele altora, va rămâne fără sigiliul lui Dumnezeu”. . . . {Mar 240.2}

Oare cei care definesc apostaziile grave ca simple erori minore primesc sigiliul lui Dumnezeu? Va fi sângele celor pe care îi dospesc astfel cu eroare asupra lor?

“Zilele Sale [Cristos] au fost petrecute în slujirea mulțimilor care presau asupra sa și în DEZVĂLUIREA SOFISMULUI TRĂDĂTOR al RABINILOR … THOUGHTS FROM THE MOUNT OF BLESSING: pg. 102..
“Manuscript Releases volume 3”
“Neobișnuiți să accepte Cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum se citește sau să-i permită să fie propriul său interpret, ei, preoții și instructorii poporului l-au citit în lumina maximelor și tradițiilor lor. Atâta de mult timp au neglijat să studieze și să contempleze Biblia, încât paginile sale erau un mister pentru ei. S-au întors cu aversiune de la adevărul lui Dumnezeu la tradițiile oamenilor.” 3MR: 432
” The Paulson Collection of Ellen G. White Letters”
“Se pare că există o dorință arzătoare de a ridica ceva fictiv și de a-l aduce ca lumină nouă. Astfel oamenii încearcă să țese în pânză ca adevăruri importante un țesut de minciuni. Acest amestec fantezist de mancare care este pregătit pentru turmă va cauza tuberculoză spirituală, declin și moarte. Când cei care mărturisesc că cred adevărul prezent se trezesc, când acceptă Cuvântul Dumnezeului celui viu așa cum se citește, și nu încearcă să denatureze Scripturile, atunci își vor construi casa pe Stânca veșnică, chiar pe Cristos Isus “. PC: 423.

” Manuscript Releases volume 7″
“Aceia care se angajează astăzi în lucrarea lui Dumnezeu se vor întâlni exaxt cu acele încercări pe care le-a îndurat Pavel în lucrarea sa. Prin aceeași lucrare trufașă și înșelătoare, Satana va căuta să atragă convertiți din credință. Teorii vor fi aduse despre care nu va fi înțelept a ne ocupa. Satana este un lucrător viclean și el va aduce erori subtile pentru a întuneca și a încurca mintea și pentru a înlătura doctrinele mântuirii. Aceia care nu acceptă Cuvântul lui Dumnezeu precum se citește vor fi prinși în capcana sa. În ziua de azi, avem nevoie să vorbim adevărul cu o îndrăzneală sfântă. “Mărturia purtată bisericii timpurii de mesagerul Domnului, poporul Său trebuie să o asculte în acest timp: “Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va predica orice altă evanghelie decât aceea pe care v-am predicat-o noi, să fie blestemat!” (Galateni 1: 8).” 7MR: 358.

 

Iată una dintre cele mai grave erori prețuite de biserica AZȘ:

“Laodicea este ultima biserică și cea finală, deci nu va fi “vomitată”, ci mai degrabă va merge glorioasă spre împărăție”.

 

FAPT: Acesta este strigătul de adunare al majorității adventiștilor și credința în care își pun toate speranțele și aspirațiile. Dar lansez o provocare, imi poate da cineva un “Așa spune Domnul”, un “Este scris” pentru această așteptare? Nici o asemenea afirmație nu exista din două motive foarte bune, pe care le voi fundamenta pentru tine. 1. Laodicea, în ciuda a ceea ce poate să spună comentariul AZȘ al Bibliei, nu este biserica finală a lui Dumnezeu [din nou, nici o susținere inspirată pentru acest concept]; și 2. Laodicea nu este biserica adevărată a lui Dumnezeu a ultimelor zile. Mai întâi, să ne uităm la chestiunea că Laodicea ar fi a șaptea și ultima biserică. Noi citim:

Manuscrisul 81, 1900
“Mesajele date bisericilor din Asia descriu starea lucrurilor existente în bisericile lumii religioase de astăzi. Numele bisericilor sunt simbolice ale bisericii creștine în diferite perioade ale erei creștine: numărul bisericilor – – șapte – indică caracterul complet și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul timpului și sunt in vigoare astăzi, în timp ce tipurile folosite sunt simbolice ale stării poporului declarat al lui Dumnezeu – grâul care se dezvoltă printre neghină; adevărul stând pe propria sa bază eternă, spre deosebire de eroare “. MS: 81, 1900, paragraful 56

“Manuscript Releases volume 1”.
“Vreau să subliniez faptul că bisericile cărora lui Ioan i s-a spus să trimită instrucțiunile date lui reprezintă toate bisericile din lumea noastră și că această revelație a lui trebuie studiată și crezută și propovăduită de adventiștii de biserica AZȘ de astăzi.” 1MR: 372.
“Acts of the apostles”
“Numele celor șapte biserici sunt simbolice ale bisericii în diferite perioade ale erei creștine. Numărul șapte indică deplinătate și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul timpului, în timp ce simbolurile folosite denotă starea bisericii în diferite perioade din istoria lumii “. AA: 585.

 

În armonie completă cu citatele de mai sus, că mesajele către cele șapte biserici “descriu starea lucrurilor existente în lumea religioasă de astăzi”, nicăieri în scrierile Spiritului Profetic nu veți găsi că Philadelphia s-a încheiat în 1844 și există doar Laodicea astăzi. Aceasta este doar o invenție a personalului de redacție sau a altora din conducere din biserica AZȘ, după cum vom vedea. Dimpotrivă, citim:

“The Spirit of Prophecy Volume Four”
“După ce a trecut timpul așteptării în 1844, adventiștii încă credeau că venirea Mântuitorului este foarte apropiată, că ei au ajuns la o criză importantă și că lucrarea lui Cristos ca mijlocitor al omului în fața lui Dumnezeu a încetat … Dar o lumină mai clară a venit cu cercetarea întrebării despre sanctuar. Acum a fost văzută aplicația acelor cuvinte ale lui Cristos în Revelatia adresate bisericii în acest moment: “Și îngerului bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide; și închide și nimeni nu deschide. Știu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide, pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu.”(Apocalipsa /Revelația 3:7,8 citat – o referire directă la biserica din Filadelfia.) 4SP: 268

 

Cincisprezece ani după 1844, citim această avertizare adresată bisericii în 1859: “Mi s-a arătat că mărturia către Laodiceeni se aplică poporului lui Dumnezeu în prezent.” 1T: 186. Vă dați seama desigur că nu a existat niciun astfel de lucru ca “Adventist de ziua a șaptea” până în perioada 1860-1863. (Vezi Testimonies for the church volume 1, 1T: 715). Deci unde și ce a fost biserica din perioada 1844-1859? Singurul răspuns rațional, după cum vom vedea, este că, așa cum ambele orașe au existat simultan în timpul zilei lui Ioan Revelatorul, ambele condiții se petrec în mod evident simultan până la a doua venire a lui Cristos. Că Filadelfia continuă până la a doua venire este clar evident atunci când pur și simplu comparăm descrierea celor 144000 dată în Apoc./Rev. 14:1:
” Și m-am uitat și, iată, un Miel stătea în picioare pe muntele Sion și cu el o sută patruzeci și patru de mii având numele Tatălui său scris pe frunțile lor.”
, descrierea Filadelfiei în Apoc./Rev. 3:
7 Și îngerului bisericii din Filadelfia, scrie-i: Acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide; și închide și nimeni nu deschide.
8 Știu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide, pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu.
9 Iată, voi face să vină din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și să știe că te-am iubit.
10 Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi de ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ.
11 Iată, eu vin dintr-odată; ține tare ce ai, ca nimeni să nu îți ia coroana.
12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară niciodată; și pe el voi scrie numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, care este noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu; și voi scrie pe el noul meu nume.
(cei 144.000 conform Apoc./Rev. 14: 1 menționate anterior) și modul în care E.G. White le pune pe amândouă laolaltă în Early Writings EW: 15, unde citim: “Cei 144000 erau toți sigilați și uniți perfect. Pe frunțile lor era scris Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea glorioasă care conținea noul nume al lui Isus”.

“Testimonies to Ministers and Gospel Workers”
Din nou, citim: “Același înger care a vizitat Sodoma dă avertizarea, Scapă pentru viața t! Sticlele mâniei lui Dumnezeu nu pot fi vărsate pentru a distruge pe cei nelegiuiți și lucrările lor până când tot poporul lui Dumnezeu va fi judecat și cazurile celor vii și ale celor morți sunt concluzionate. Și chiar după ce sfinții sunt sigilați cu sigiliul Dumnezeului cel viu, aleșii Săi vor avea încercări în mod individual … Semnul de neșters al lui Dumnezeu este asupra lor. Dumnezeu poate susține că numele Lui este scris acolo. Domnul i-a închis înăuntru. Destinația lor este înscrisă – ‘DUMNEZEU, NOUL IERUSALIM.’ Aceștia sunt proprietatea lui Dumnezeu, posesiunea Lui.” TM: 446.

Poate fi văzut clar din citatele antecedente că cei 144000 reprezintă pe Filadeldia care la sfârșit va fi sigilată și va avea numele lui Dumnezeu și a Noului Ierusalim”

Mai departe, avem un exemplu atât al condiției Laodiceene cât și al celei Filadelfiene descrise în timp ce citim aceste cuvinte de inspirație. Mai întâi vom vedea condiția laodiceană descrisă:
“Acts of the apostles”
“Biserica era defectă și avea nevoie de mustrare și osândă severă, iar Ioan a fost inspirat să înregistreze mesaje de avertizare și de implorare celor care, pierzând din vedere principiile fundamentale, și-ar pune in pericol speranța lor la mântuire. Dar întotdeauna cuvintele de mustrare pe care Dumnezeu le consideră necesare pentru trimitere sunt rostite în dragoste blândă și cu promisiunea păcii pentru fiecare credincios penitent: “Iată, eu stau la ușă și bat;”, declară Domnul, “dacă aude cineva vocea mea și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine.” Apocalipsa 3:20. (Și imediat după aceea vedem condiția din Filadelfia). Și pentru cei care în mijlocul conflictului și-ar păstra credința în Dumnezeu, profetul a primit cuvintele de laudă și promisiunea: “Eu cunosc faptele tale” (Apocalipsa 3: versetele 8, 10, 2, 11 citate). AA: 587-588.

“The great controversy”
Și din nou citim:” Chiar înaintea noastră este ‘ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ.’ (Apocalipsa 3:10) Toți cei a căror credință nu este ferm stabilită asupra cuvântului Dumnezeu va fi înșelat și biruit … ‘Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi’ (atribuit lui Filadelfia) este promisiunea Mântuitorului. El mai degrabă ar trimite fiecare înger din cer pentru a proteja poporul Său decât să lase un singur suflet care are încredere în El să fie biruit de Satana.” GC: 560.

 

Este un mister de ce biserica AZȘ s-a fixat la condiția laodiceană din 1859, când în 2 noiembrie 1886 avertismentul adresat bisericii din Sardes era aplicabil bisericii AZȘ la acel moment. Review and Herald, RH: 11/2/86, Ellen White:
“Avertismentul către biserica din Sardes este aplicabil în acest moment: ‘Știu faptele tale, că ai numele că trăiești și ești mort. Fii veghetor și întărește lucrurile care rămân, care sunt gata să moară; fiindcă nu am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Amintește-ți de aceea cum ai primit și ai auzit și ține strâns și pocăiește-te. Dar dacă tot nu vei veghea, voi veni peste tine ca un hoț și nu vei ști nicidecum în care oră voi veni peste tine.’ Și pentru noi de asemenea promisiunea este extinsă: ‘Ai câteva nume chiar în Sardes, care nu și-au mânjit hainele; și vor umbla cu mine în alb, pentru că sunt demni. Cel ce învinge, acela va fi îmbrăcat în haine albe; și nu voi șterge nicidecum numele lui din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi.’ ” RH 2 noiembrie 1886, par 7

Și în Review and Herald. RH: 2/25/02 condiția Efesului era “aplicabilă bisericilor adventiste de ziua a șaptea în starea lor actuală”:
“Cu toate acestea am ceva împotriva ta, pentru că ți-ai părăsit dragostea dintâi. De aceea amintește-ți de unde ai căzut și pocăiește-te și fă faptele dintâi; altfel, voi veni dintr-odată la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești.” RH 25 februarie 1902, par. 1
“Sunt instruită să spun că aceste cuvinte se aplică bisericilor adventiste de ziua a șaptea în starea lor actuală. Dragostea lui Dumnezeu a fost pierdută, iar aceasta înseamnă lipsa iubirii unii pentru alții. Eul, eul, eul, este prețuit și se luptă pentru supremație. Cât timp va continua aceasta? Dacă nu există o reconversie, va exista în curând o astfel de lipsă de evlavie, încât biserica va fi reprezentată de smochinul gol. ”
Manuscrisul 18, 1903
Iar aceste condiții (Sardes și Efes) sunt reiterate ca fiind aplicate pentru “noi ca popor” în MS 18, 1903:
“Mesajele pe care Dumnezeu le-a dat bisericilor din Efes și Sardes sunt aplicabile celor care în această epocă au avut o lumină mare, dar nu au deschis ușa inimii la bătaia lui Cristos. Domnul a arătat clar că are o controversă cu poporul Său. incendiile care au făcut ravagii recent în New York și în alte orașe nu au fost nici un accident. A fost mâna puterii omnipotente. Duhul lui Dumnezeu se retrage din lume pentru că avertismentele cerului nu au fost ascultate. Trebuie să fim vigilenți pentru că o condiție asemănătoare a lucrurilor vine în mijlocul nostru ca popor.” Ms18-1903.6
Vor fi cei 144000 laodiceeni sau filadelfieni? Majoritatea adventiștilor cred și învață că condiția laodiceană este o cerință, când defapt este o alegere! NU ESTE NECESAR A FI LADODICEAN PRECUM NU ESTE NECESAR A FI UN PĂCĂTOS! Ellen G. White a fost vreodată o Laodiceană? Ultima și adevărata biserică finală a lui Dumnezeu pe acest pământ vor fi aceia care “păstrează credința în puritatea ei” (Testimonies for the church volume 5, 5T: 210); cei care “vor da seama sfatului Martorului adevărat către Laodiceeni și vor înălța standardul și vor revărsa adevărul drept” Early Writings[EW: 270]; cei care vor ieși din Laodiceea apostată și se vor alătura bisericii din Filadelfia – adevărata biserică rămășiță a lui Dumnezeu! Early Writings [EW: 261]:
“Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri între adventiștii nominali și bisericile căzute, iar înainte de a se vărsa plăgile, slujitorii și poporul vor fi chemați din aceste biserici și vor primi cu bucurie adevărul. Satana cunoaște acest lucru și inainte de a se da marea strigare a celui de-al treilea înger, el stârnește o agitație(entuziasm) in aceste corpuri religioase ca cei care au respins adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. El speră să înșele pe cei cinstiți și să îi facă să creadă că Dumnezeu încă lucrează cu bisericile. Dar lumina va străluci și toți cei care sunt cinstiți vor părăsi bisericile căzute și vor lua poziție cu rămășița. “EW 261.1”
Practic, Satana vă va da muncă misionară făcând să pară că este de la Dumnezeu. El speră să vă țină ocupați atât de mult încât să nu aveți timp să vă rugați, să cercetați.)

 

Într-un articol publicat în revista THE ADVENT REVIEW în septembrie 1850, de către Comitetul de publicare sub îndrumarea lui James White, el a declarat oficial exact care era poziția lor în ceea ce privește cei 144.000 și biserica adevărată din ultimele zile. După cum veți vedea, ei au scris: “Acum, la fel de sigur precum biserica din Philadelphia este adevărata biserică a zilelor din urmă, tot la fel de de sigur că cei 144000 sunt sigilați, chiar înainte de venirea Domnului”. Și nicăieri nu veți găsi vreodată că E.G. White a contramandat această proclamare, deși veți descoperi că a fost contramandat de către personalul editorial al Comentariilor Biblice AZȘ Pe cine alegeți să credeți și să urmați… staff-ul editorial sau Spiritul profetic?
Inspirația divină ne spune că “starea Bisericii reprezentată de fecioarele neînțelepte este, de asemenea, vorbită ca fiind starea laodiceană”.
“Review and Herald”
“Sunt îndreptată deseori către parabola celor 10 fecioare dintre care 5 erau înțelepte si 5 neînțelepte. Această parabolă a fost îndeplinită si va fi îndeplinită la literă pentru că are o aplicație specială pentru acest timp și, ca mesajul celui de-al treilea înger, a fost îndeplinită si va continua să fie adevăr prezent până la sfârșitul timpului.

Starea bisericii reprezentată de fecioarele neînțelepte este de asemenea reprezentată a fi starea laodiceana.” RH: 8/19/1890
[Spre deosebire de acele fecioare înțelepte care au ascultat chemarea de a “ieși a-L întâmpina “, Matt. 25: 6 – care urmează pe Păstorul adevărat, Ioan 10: 1-6; și care merg la El în afara taberei. Evr. 13: 13.] [Vezi și TM: 128]. În acest caz, cum poate cineva să continue să susțină că “Laodicea … o să izbutească …”, când nici una dintre fecioarele neînțelepte nu a ajuns în împărăție?
Călduță și / sau recea Laodicea apostată nu este mai bună decât Bisericile căzute
“Scrisoarea 35, 1 Ianuarie 1898”
“Dacă biserica devine călduță (cu atât mai mult dacă apostaziază), ea nu este în favoarea lui Dumnezeu mai mult decât bisericile care sunt reprezentate ca fiind căzute și care devin locuința diavolilor și locul fiecărui spirit rău și cușca fiecărei păsări necurate si urâcioase. Cei care au avut ocazia să asculte și să primească adevărul și care s-au unit cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, numindu-se poporul care păstrează poruncile lui Dumnezeu, și totuși nu posedă mai multă vitalitate și consacrare lui Dumnezeu decât bisericile nominale, vor primi plăgile lui Dumnezeu la fel de mult ca și bisericile care se opun legii lui Dumnezeu. Numai cei care sunt sfințiți prin adevăr vor compune familia regală în vestigiile cerești pe care Cristos a plecat să le pregătească pentru cei care Îl iubesc și păzesc poruncile Lui. ” E. G. White, Letter(Scrisoarea) 35, 1 ianuarie 1898.

Norberto Restrepo

Norberto Restrepo

Norberto Restrepo terminó sus grados de teología en Puerto Rico y en la Universidad Andrews. Sirvió muchos años como pastor adventista del séptimo día de las iglesias locales, a continuación, también como profesor en el Seminario de Medellín, Colombia. 1979 estudió en Uchee Pines. Un día, el Espiritu Santo le dijó que iba a perder sus hijos si no se saldría fuera de las ciudades, y fundó Las Delicias a finales de la década de 1980 en Venezuela. En 1996 pudo establecer otra institución con el mismo nombre en el país vecino Colombia. En estas instalaciones los jóvenes son educados para ser misioneros, que apoyan, a las personas en su restauración física, mental y espiritual.

Desde 55 años Norberto Restrepo ha trabajado como un predicador del Evangelio de Jesucristo. En este trabajo se centra especialmente en el fortalecimiento de las familias y haciendo hincapié en la verdadera educación, un estilo de vida saludable, y las bendiciones de la vida en el campo. Por la gracia de Dios y la ayuda de su esposa y sus dos hijos con sus esposas, así como otras personas y familias jóvenes comprometidos este trabajo se ha extendido en varios países: futuros centros de misión y también se han establecido restaurantes vegetarianos. El lema de su trabajo es: “la educación es la redención.” A través de la Palabra de Dios una educación se ofrece a todos los estudiantes e invitados de salud que rescata a través de la gracia de Dios.

El hermano N. Restrepo fue echado de la IASD por predicar la reforma pro-salud con la Biblia y El Espiritu de Profecia, los escritos de la hermana Elena G. de White, pero no abandonó la verdad  sino la encontró y ahora la vive libremente como un verdadero adventista del séptimo día.

www.fld.fundacionlasdelicias.org/

Serie – Hijos de la cultura (2016)

 

 

 

 

 

 

A nuestros hermanos excluídos

“La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como está en Jesús. “Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución” (2 Tim. 3: 12). Los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el Maestro que les dio esa obra para hacerla en su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión, y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. MS1. 83″

“No debiera sorprendernos cuando las malas conjeturas son ávidamente empuñadas como hechos indudables por aquellos que sienten inclinación hacia la falsedad. Los opositores de Cristo fueron vez tras vez confundidos y silenciados por la sabiduría de las palabras de él. Sin embargo, todavía escuchaban ansiosamente cada rumor y buscaban algún pretexto para acosarlo con preguntas contenciosas. Estaban determinados a no abandonar su propósito. Bien sabían que si Jesús continuaba con su obra, muchos creerían en él y los escribas y fariseos perderían su poder sobre el pueblo. Por lo tanto, estuvieron dispuestos a rebajarse hasta emplear cualquier medida vil o despreciable para realizar 81 sus malignas intenciones contra Jesús. Odiaban a los herodianos, y sin embargo se unieron con esos enemigos inveterados a fin de idear algún plan para deshacerse de Cristo.” MS1. 81

Actualmente muchos hermanos al rededor del mundo se encuentran experimentando un despertar adventista. En varios países se puede ver la luz brillar, personas deseosas de avanzar con la misión de la iglesia, a saber, la predicación del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Con todo lo que el mensaje implica y exige sea dicho y denunciado. Son muchos los que de una forma u otra se han decidido por salir de un estado de adormecimiento experimentado en la mayoría de las iglesias para darse cuenta del avance del enemigo con la introducción de falsas doctrinas y practicas mundanas en la iglesia remanente.

Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12

Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16

Esto ha despertado la persecución por parte de una dirigencia deseosa de mantener las formas politicamente correctas para con el romanismo, y mantener una predicación que no implique hablar mal de otra religión aunque eso implique traicionar el mensaje. Esta persecución se ha traducido en acciones (algunas disfrazadas biblicamente) como los son: Boicot de conferencias organizadas para predicar el mensaje de los 3 ángeles (amenazas de bombas, quitar fuentes de electricidad, hacer uso del poder civil: denuncias ante gobernacion, ante inmigracion, olvidándose de lo que dice la Biblia sobre acudir a tribunales, y de quien está detras de utilizar el poder del estado en favor de la iglesia); así como la desfraternización (en algunos casos masiva) de hermanos, retiro de cargos en las iglesias, disolución de iglesias; y promover el rechazo hacia los hermanos que están por el mensaje, al calificarlos despectivamente como “separatistas, divisionistas, disidentes, etc.”

Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Juan 6:2

Estimado hermano, si usted se ha decidido por el mensaje que Dios requiere sea predicado en nuestros días, seguramente ha experimentado dificultades. Si aún no lo ha hecho lo invitamos a hacerlo y con ello le aseguramos que verá la resistencia que éste mensaje impopular produce, pero no desánime que usted será sostenido por Aquel que no deja caer una hoja de árbol sin que Él lo permita. Esto es sólo el principio de lo que ha de venir.

No tengas ningún temor de las cosas que haz de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados; y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10

“El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición” (2 JT, 31).  


Compartimos con usted la experiencia que pasó la sierva del Señor cuando fue borrada de la iglesia Metodista. Podrá notar cómo aunque hayan transcurrido mas de 150 años, los argumentos y formas entre sistemas que se han corrompido son muy similares.

Estimado hermano, ame a Dios y guarde sus mandamientos que esto le asegurará un lugar en el pueblo de Dios, en su iglesia invisible; ésta es la verdadera iglesia de Dios:

Dios posee una iglesia.  No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos.  “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18:20).  Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Alza tus Ojos p. 313

 

Alejamiento de la Iglesia Metodista.-

La familia de mi padre todavía asistía ocasionalmente a la iglesia metodista y también a las clases de instrucción que se llevaban a cabo en hogares particulares. Cierta noche mi hermano Roberto y yo fuimos a una de esas reuniones. El anciano encargado se encontraba presente. Cuando llegó el turno de mi hermano, éste habló con gran humildad, a la vez que claramente, acerca de la necesidad de hacer una preparación completa para encontrarse con nuestro Salvador cuando viniera en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Mientras mi hermano hablaba, su rostro generalmente pálido brilló con una luz celestial. Pareció ser transportado en espíritu más allá del lugar en que se encontraba y habló como si estuviera en la presencia de Jesús. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con libertad de espíritu y con un corazón lleno de amor y paz. Referí la historia de mi gran sufrimiento bajo la convicción del pecado, de cómo finalmente había recibido la bendición buscada tanto tiempo, y de mi completa conformidad a la voluntad de Dios. Entonces expresé el gozo que experimentaba por las nuevas de la pronta venida de mi Redentor para llevar a sus hijos al hogar celestial.

En mi sencillez esperaba que mis hermanos y hermanas metodistas comprendieran mis sentimientos y se regocijaran conmigo. Pero quedé frustrada, porque varias hermanas expresaron su desagrado haciendo ruido con la boca, moviendo ruidosamente las sillas y volviéndose de espaldas. Puesto que no hallé nada que pudiera haberlas ofendido, hablé brevemente, sintiendo la helada influencia de su desaprobación. Cuando terminé, el pastor B. me preguntó si no sería más agradable vivir una larga vida de utilidad, haciendo bien a otros, que desear que Jesús viniera pronto y destruyera a los pobres pecadores. Repliqué que anhelaba la venida de Jesús. Entonces el pecado llegaría a su final y disfrutaríamos para siempre de la santificación, sin que existiera el diablo para tentarnos y descarriarnos.

Luego me preguntó el pastor si yo no prefería morir en paz en mi cama antes que pasar por el dolor de ser cambiada durante mi vida de un estado mortal a uno de inmortalidad. Le respondí que deseaba que Jesús viniera y llevara a sus hijos; y estaba dispuesta a vivir o a morir, según fuera la voluntad de Dios y que podría fácilmente soportar todo el dolor que se pudiera sufrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos; que deseaba que las ruedas del tiempo giraran rápidamente y trajeran el día deseado cuando estos cuerpos viles fueran transformados a la semejanza del gloriosísimo cuerpo de Cristo. También expresé que cuanto más cerca vivía de Señor, tanto más fervientemente anhelaba que él apareciera. Al llegar a ese punto, algunos de los presentes dieron muestras de mucho desagrado.

Cuando el anciano que dirigía habló a otros en la clase, expresó gran gozo en la anticipación del milenio temporal, cuando la tierra sería llenada de conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Dijo que anhelaba el advenimiento de ese período. Una vez terminada la reunión tuve la impresión de que las mismas personas que antes me habían tratado con bondad y amistad ahora me trataban con marcada frialdad. Mi hermano y yo regresamos al hogar porque el tema de la pronta venida de Jesús despertaba en ellos una oposición tan enconada. Si embargo, estábamos agradecidos porque podíamos discernir la preciosa luz y regocijarnos en la espera de la venida del Señor.

Poco después de esos acontecimientos volvíamos a asistir a una clase de instrucción. Deseábamos tener la oportunidad de hablar del precioso amor de Dios que nos animaba interiormente. Especialmente yo deseaba hablar de la bondad y la misericordia que Dios había tenido conmigo. Había experimentado un cambio tan grande que me parecía que era mi deber aprovechar toda oportunidad para testificar del amor del Salvador.

Cuando llegó mi turno de hablar, expuse las evidencias que me hacían disfrutar del amor de Jesús, y dije que esperaba con gran anticipación el pronto encuentro con mi redentor. La creencia de que la venida de Cristo estaba cercana había conmovido mi espíritu y me había inducido a buscar con más fervor la santificación del Espíritu de Dios. A esta altura de mi exposición, el dirigente de la clase me interrumpió diciendo: “Usted ha recibido la santificación mediante el metodismo, mediante el metodismo, hermana, y no por medio de una teoría errónea”. Me sentí compelida a confesar la verdad que no había sido mediante el metodismo que mi corazón había recibido su nueva bendición, sino por medio de las conmovedoras verdades concernientes a la aparición personal de Jesús. Mediante ellas había encontrado paz, gozo y perfecto amor. Así concluyó mi testimonio, que era el último que había de dar en una clase con mis hermanos metodistas.

A continuación Roberto habló con su característica humildad, y sin embargo en una forma tan clara y conmovedora que algunas personas lloraron y quedaron muy enternecidas; pero otras tosieron para mostrar su desaprobación y se mostraron muy inquietas. Después de terminada la clase, volvimos a hablar acerca de nuestra fe y quedamos asombrados de que nuestros hermanos y hermanas cristianos no pudieran soportar que se hablara de la venida de nuestro Salvador. Pensamos que si en realidad amaban a Jesús como decían, no debería molestarles tanto oír hablar de su segunda venida, sino, por lo contrario, deberían recibir las nuevas con gozo.

Llegamos a la conclusión de que ya no debíamos seguir asistiendo a reuniones de instrucción. La esperanza de la gloriosa venida de Cristo llenaba nuestras almas y encontraría expresión cuando nos levantábamos para hablar. Ya sabíamos que esto despertaba el enojo de los presentes contra los dos humildes niños que se atrevían a desafiar la oposición y a hablar de la fe que había llenado sus corazones de paz y felicidad. Era evidente que ya no podríamos hablar con libertad en esas reuniones de instrucción, porque nuestros testimonios despertaban burlas y provocación sarcástica que percibíamos al final de las reuniones, procedentes de hermanos y hermanas a quienes habíamos respetado y amado.

 

Toda nuestra familia se interesaba en la doctrina de la pronta venida del Señor. Mi padre era considerado desde hacía mucho tiempo una de las columnas de la iglesia metodista en el lugar donde vivíamos, y también las personas que componían el resto de la familia habían sido miembros activos. Pero no habíamos guardado en secreto nuestra nueva creencia, aunque tampoco procurábamos imponerla a otras personas en ocasiones que no fueran apropiadas, ni manifestábamos hostilidad hacia nuestra iglesia. Sin embargo, el pastor metodista nos hizo una visita especial para informarnos que nuestra fe y el metodismo no podían estar de acuerdo. No preguntó cuáles eran las razones de nuestra creencia ni hizo referencia alguna a la Biblia a fin de convencernos de nuestro error; en cambio declaró que habíamos adoptado una nueva creencia extraña, que la iglesia metodista no podía aceptar.

Mi padre contestó que el pastor se equivocaba al llamar nuestra creencia una doctrina nueva y extraña, y añadió que Cristo mismo, al enseñar a sus discípulos, había predicado acerca de su segunda venida. Dijo: “En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:2-3). Cuando Jesús fue llevado al cielo en presencia de sus discípulos y una nube lo recibió y lo ocultó de la vista de ellos, estando sus fieles seguidores con los ojos puestos en el cielo, aun después que Jesús había desaparecido de su vista. “He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:10-11).

Mi padre continuó diciendo: “El inspirado apóstol Pablo escribió una carta para animar a sus hermanos de Tesalónica, en la que les dijo: “Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron” (2 Tes. 1:7-10). “´ Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras`” (1 Tes. 4:16-18).

“Esta es la autoridad superior que respalda nuestra fe. Jesús y sus apóstoles hablaron extensamente acerca de la gozosa y triunfante segunda venida de Cristo y los santos ángeles proclaman que Cristo,quien ascendió al cielo, volverá otra vez. En esto consiste nuestro agravio, en creer en la Palabra de Jesús y de sus discípulos. Esta es una doctrina muy antigua y no está manchada por la herejía”.

El pastor no hizo ningún esfuerzo por presentar algún texto bíblico que pudiera probar que estábamos en error; en cambio se excuso diciendo que debía irse porque ya no tenía más tiempo. Nos aconsejó que nos retiráramos calladamente de la iglesia para evitar ser sometidos a un proceso público. Sabíamos que otros miembros de la iglesia habían sido tratados en la misma forma por idéntica causa, y no deseábamos que se entendiera que nos avergonzábamos de reconocer públicamente nuestra fe, o que éramos incapaces de respaldarla con las Escrituras; de modo que mis padres insistieron en que se les informara cuáles eran las razones que motivaban el pedido del pastor.

Obtuvieron como única respuesta una declaración evasiva según la cual habíamos contrariado los reglamentos de la iglesia, y que lo mejor que podíamos hacer era retirarnos voluntariamente de ella a fin de evitar un juicio público. Contestamos que preferíamos ser sometidos a juicio, y exigimos saber qué pecado se nos imputaba, ya que estábamos conscientes de no haber cometido ningún mal al esperar con amor la segunda venida de nuestro Salvador.

Poco tiempo después se nos notificó que debíamos presentarnos en una reunión que se efectuaría en un aposento anexo de la iglesia. Había pocos miembros presentes. La influencia de mi padre y su familia era tal que nuestros opositores no habían querido presentar nuestro caso a toda la congregación. El único cargo que se nos imputó fue que habíamos contrariado los reglamentos de la iglesia. Cuando preguntamos cuáles reglamentos habíamos asistido a otras reuniones y que habíamos descuidado de reunirnos regularmente con nuestra clase. Contestamos que parte de la familia había estado en el campo durante cierto tiempo, que ninguno de los que habían permanecido en la ciudad se había ausentado de las reuniones de instrucción por más de unas pocas semanas, y que se habían permanecido en la ciudad se había ausentado de las reuniones de instrucción por más de unas pocas semanas, y que se habían visto moralmente obligados a permanecer alejados porque los testimonios que habían dado habían sido recibidos con mucha desaprobación. También les recordamos que algunas personas que no habían asistido a las reuniones de instrucción durante un año todavía seguían siendo miembros regulares de la iglesia.

Se nos preguntó si estábamos dispuestos a confesar que nos habíamos alejado de sus reglamentos, y también que si prometíamos conformarnos a ellos en el futuro. Contestamos que no nos atrevíamos a abandonar nuestra fe o a negar la sagrada verdad de Dios, que no podíamos abandonar la esperanza de la pronta venida de nuestro Redentor, y que debíamos seguir adorando a nuestro Señor en la misma forma, aunque ellos lo consideraran una herejía. Mi padre recibió la bendición de Dios al presentar su defensa y todos nos retiramos experimentado una gran libertad y gozosos en el conocimiento de que obrábamos rectamente y teníamos la aprobación de Jesús.

El domingo siguiente, al comienzo de la celebración religiosa llamada ágape, el anciano de la iglesia que dirigía leyó nuestros nombres, siete en total, y dijo que habíamos sido eliminados de la iglesia.

Declaró que no se nos expulsaba debido a conducta indebida o inmoral, que teníamos un carácter sin tacha y una reputación envidiable, pero que habíamos sido declarados culpables de contrariar los reglamentos de la Iglesia Metodista. También declaró que con eso se había abierto una puerta y que todos los que fueran hallados culpables de quebrantar los reglamentos en forma similar, serían tratados en la misma forma.

En la iglesia había muchos miembros que esperaban la venida del Salvador, y esta amenaza se hizo con el propósito de amedrentarlos a fin de que se sometieran a las creencias de la iglesia. En algunos casos este procedimiento produjo los resultados deseados, y algunos vendieron el favor de Dios por un lugar en la iglesia. Muchos creían, pero no se atrevían a confesar su fe por temor a ser expulsados. Sin embargo, algunos se retiraron poco después y se unieron al grupo de los que esperaban la venida del Salvador. En un tiempo como éste consideramos de mucha ayuda las siguientes palabras del profeta: “Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para la alegría vuestra, y ellos serán confundidos” (Isa.66:5).

Testimonios para la Iglesia. Tomo I
Pag. 39 – 47

FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE

“LOS HITOS ANTIGUOS” o

“FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE”

(que no se pueden anular,

solo se puede edificar encima de estos)

de la A.S.D.

LA VERDAD PRESENTE – EL MENSAJE DE SALVACION

“El tiempo transcurrido en 1844 fue un período de grandes eventos, que abrió ante nuestros ojos asombrados LA PURIFICACION DEL SANTUARIO que se llevaba a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo Dios sobre la tierra; [también con] LOS MENSAJES DEL PRIMERO, SEGUNDO, Y TERCER ANGEL, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito: “Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Uno de los hitos de este mensaje fue EL TEMPLO DE DIOS, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. LA LUZ DEL DIA DE REPOSO DEL CUARTO MANDAMIENTO resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. LA NO INMORTALIDAD DE LOS MALVADOS es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación” Counsels for Writer and Editors (El Otro Poder) 30-31 (1889); EUD 45, 46. (ver Prov. 9:1).

HITOS ANTIGUOS

Uno de los caballitos de batalla de los antitrinitarios es afirmar que la posición de los pioneros en contra de la doctrina de la trinidad formaba parte de los hitos o pilares doctrinales de la Iglesia Adventista.

Generalmente, se valen de esta clase de citas para afirmar que el antitrinitarismo era uno de los pilares doctrinales que los pioneros habían establecido durante los primeros 50 años y que no debían ser cambiados:

  “Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la Palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los cincuenta años que han transcurrido” (Testimonios para la iglesia, t. 8. p. 311).

No obstante, cuando Elena de White detalla cuáles son los hitos o pilares doctrinales, no incluye para nada el antitrinitarismo:

  “El año 1844 fue un período de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra.  [También] los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito: ‘Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús’. Uno de los hijos de este mensaje es el templo de Dios -que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo- y el arca que contiene su Ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la Ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación(El otro poder, 30, 31).

¿Y qué con respecto a esta cita?:

   “Quienes procuran mover los antiguos pilares, no están afirmando las cosas; no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos.  Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva” (Manuscript Releases, 760, 9.5).

Los antitrinitarios afirman que, al referirse a las “columnas de nuestra fe con respecto […] a la personalidad de Cristo y de Dios”, Elena de White estaba haciendo referencia al antitrinitarismo. Sin embargo, en esa misma carta, ella explica que, en realidad, está atacando la posición unitaria de A. F. Ballenger, que negaba la distinción entre el Padre y el Hijo:

  “Juan, el discípulo amado, da testimonio: ‘En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres’ (Juan 1:1-4, 14-16; 3:34-36 ). En estas Escrituras, se habla de Dios y de Cristo como dos personalidades distintas, en las que cada uno actúa en su propia individualidad” (Manuscript Releases, 760, 18.1, 2).

¿Cuáles eran, en realidad, los hitos o pilares doctrinales acerca de la Deidad? Hablando de la falsa opinión panteísta de Kellogg, Elena de White dijo que, quienes la recibieron, estaban “dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, apartándose de la fe que habían tenido por sagrada en los pasados 50 años” (Special Testimonies, Series B, N° 7, pp. 61-63). En esa misma carta, Elena de White define lo que entiende como la verdad acerca de la Deidad:

“El Padre es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la Divinidad manifestada. […] El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad […] Son tres las personas vivientes del trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo […]” (Special Testimonies, Series B, N° 7, pp. 61-63).

Así, el antitrinitarismo no solo ni aparece entre los pilares doctrinales, sino que Elena de White afirma claramente su creencia en una Deidad en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el contexto de “la fe que que habían tenido por sagrada en los pasados 50 años”.

Los Siete Hitos Antiguos Reales

EL MENSAJE DEL PRIMER ANGEL

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” Apocalipsis 14:6-7.

 

Un mensaje de advertencia para el mundo: Temer a Dios, adorar solamente a nuestro Creador y darle gloria al reflejar su carácter, porque la hora del juicio investigador (primero para los muertos y después para los vivos) ha llegado, y proclamar el Evangelio Eterno que abarca el plan de redención y salvación de todo pecado por  medio de Jesucristo, el único Mediador entre Dios y el hombre, habiendo obtenido ese lugar por haber logrado una vida totalmente victoriosa sobre el pecado en una carne semejante a la nuestra en todo (debilidades e inclinaciones heredadas), pero sin pecado (Heb. 2: 17, 4: 15; 2 Jn. 7; DTG 32: 3 úp.).

(Para ampliar su estudio lea: Génesis 1:1; Exodo 20:3-6; 1 Reyes 8:60; Salmos 19:9; Proverbios 2:5, 3:19; Eclesiastés 12:13; Mateo 5:6, 28:19; Juan 1:3, 14:6, 17:3; Hechos 1:8, 14:15, 17:24-25; 1 Corintios 10:31; 1 Timoteo 2:5).

EL MENSAJE DEL SEGUNDO ANGEL

“Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.” Apocalipsis 14:8.

 

Babilonia caída representa la caída moral de todas las Iglesias Protestantes en 1844, porque rechazaron la luz de la verdad que les fue enviada del cielo en la proclamación del Mensaje del Primer Angel.  Este mensaje aún está vigente y llama a todos los Cristianos a separarse de sus iglesias caídas.

(Para ampliar su estudio lea: Isaías 28:7, 48:17-20; Jeremías 50:6, 51:6, 8, 51:44-45; Ezequiel 21:3-4; Zacarías 2:6-7; Mateo 24:15-16; Marcos 13:14; Lucas 21:20-21; Hechos 15:14; Apocalipsis 11:8, 16:19, 17:18, 18:1-5).

EL SANTUARIO CELESTIAL, EL ARCA,

Y LA INMUTABLE LEY DE DIOS

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.  Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.” Exodo 25:8-9.

“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.  Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” Apocalipsis 11:19.

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.”  Eclesiastés 12:13-14.

 

Hay un templo en el cielo del cual el santuario terrenal era un modelo.  Este santuario celestial está conformado por dos departamentos;  el primero es el lugar santo, el segundo es el lugar santísimo.  En el segundo departamento se encuentra el arca de Dios conteniendo su inmutable ley, grabada perpetuamente en los diez mandamientos que son, un trasunto de su carácter.  Los principios divinos de Dios y sus requerimientos morales, son obligatorios para todos los hombres en todas las edades, y constituyen las bases de su pacto con su pueblo y la norma de su carácter en el juicio final.

(Para ampliar su estudio lea: Números 14:18; Proverbios 28:13; Jeremías 32:19; Ezequiel 18:30, 33:20, 34:17, 20; Daniel 7:9-10; Mateo 22:1-14; Romanos 14:12; 2 Corintios 5:10; todo el libro de Hebreos; Santiago 4:12; 1 Pedro 4:5; Judas 14-15; Apocalipsis 5:1-9, 11:18).

EL MINISTERIO DE CRISTO EN LA PURIFICACION DEL SANTUARIO CELESTIAL

“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.” Daniel 8:14.

“…Día por año, día por año te lo he dado.” Ezequiel 4:6.

 

El ministerio de Cristo en el primer departamento (lugar santo), comenzó después de su ascensión y continuó hasta el 22 de Octubre de 1844, al fin de los 2300 días/años cuando El entró en el segundo departamento (lugar santísimo) para empezar su obra final de mediación, de intercesión, de expiación y el juicio investigador para purificar el santuario celestial como nuestro Sumo Sacerdote.

(Para ampliar su estudio lea: Levítico 16, 23:27-32; Números 14:34, 26:33; Hebreos 6:19-20, 9:3, 7, 11-15, 12:24).

EL SANTO SABADO

“Acuérdate del día Sábado para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.  Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;  por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.” Exodo 20:8-11.

 

Dios mismo, después de seis días de obra creadora, bendijo, santificó y apartó el séptimo día como su Santo Sábado (Génesis 2:2-3).  Este cuarto mandamiento de la santa ley escrita por Dios, demanda que todos sus verdaderos seguidores dediquen el séptimo día de cada semana, empezando a la puesta del sol del Viernes hasta la puesta del sol del Sábado (Nehemías 13:19; Levítico 23:32), para la adoración de Dios como su Creador.  Así que, este es un día sagrado para descansar, que requiere la abstinencia de toda labor innecesaria y trabajo secular, y el cumplimiento de los deberes sagrados y religiosos.  Este mandamiento del Sábado contiene el sello oficial de Dios que incluye Su nombre – “Jehová tu Dios”; Su posición oficial – “Creador”; Su dominio – “los cielos y la tierra”.  Por lo tanto, el séptimo día Sábado es el sello del poder creador y santificador de Dios, ejercido a través del Espíritu Santo en la vida  de su pueblo obediente.

(Para ampliar su estudio lea: Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31, 2:2-3; Nehemías 13:19; Isaías 8:16, 58:12-14; Ezequiel 20:12; Daniel 7:25; Mateo 5:17-19; Marcos 1:32, 2:27-28; Lucas 23:54-56, 24:1; Efesios 4:30; Hebreos 4:4-10; Santiago 2:10-11; Apocalipsis 12:17, 14:12).

EL MENSAJE DEL TERCER ANGEL

     “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.  Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.” Apocalipsis 14:9-12.

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.  Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible….Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.” Apocalipsis 18:1-5.

 

Una solemne invitación es dada a cada pecador que sinceramente se arrepiente y acepta por fe la justicia de Cristo, que es imputada a través de la justificación e impartida por medio de la santificación, que les habilita para guardar todos los mandamientos de Dios, venciendo todo pecado a través de su gracia y poder, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.  Esta también advierte a toda la humanidad en contra de adorar a la bestia (El Catolicismo Romano), o su imagen (El Protestantismo Apóstata), o recibir la marca del Catolicismo (que es someterse a la adoración del Domingo), para que no reciban la ira de Dios que será vaciada en las siete últimas plagas.  También advierte a todo el pueblo de Dios, para que voluntariamente se separe de toda iglesia de Babilonia, ramera, impura, y apóstata, – Incluye a: los Testigos de Jehovah, a los Mormones, a la iglesia de Dios del Séptimo Día, Adventistas de los Movimientos de Reforma (falsas reformas), los Adventistas del Séptimo Día, Grupos Independientes sin La Verdad Presente, Iglesia del Santuario, La Vara del Pastor, Grupos de Celebración de las Fiestas Judías, La Nueva Era, etc, etc. – o serán partícipes de sus pecados y recibirán sus plagas.

(Para ampliar su estudio lea: Génesis 19:24; Exodo 20:6; Deuteronomio 32:39; 1 Samuel 2:6; Salmos 92:7; Isaías 52:11; Ezequiel 22:31; Daniel 3:5-29; Lucas 17:29; Hechos 2:27; 1 Corintios 6:15-16, 19-20; 2 Corintios 6:14-18; Santiago 4:12; 2 Pedro 3:10; Judas 7; Apocalipsis 12:17, 13:1-18, 14:11-12, 15:2, 16:2, 19:10, 20:10, 14-15).

LA NO INMORTALIDAD DE  LOS MALVADOS

(El estado de los muertos)

     “Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.  También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol…adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, en la tumba a donde vayáis.” Eclesiastés 9:5-6, 10.

 

La muerte es un estado de silencio, inactividad y total inconsciencia, en la Biblia es referida como “sueño”.  Es por ello, que las Escrituras claramente confirman que todas las apariciones de aquellos que han muerto, incluyendo la Virgen María, son espíritus de demonios obrando milagros para  engañar, si fuere posible, al pueblo de Dios (vea Apocalipsis 16:14).  El juicio investigador determina si los muertos despertarán cuando Cristo venga por segunda vez, levantados en la primera resurrección para heredar la vida eterna, o si permanecerán en la tumba, hasta la segunda resurrección para ser consumidos en el lago de fuego que es la segunda muerte.

(Para ampliar su estudio lea: Job 14:21; Eclesiastés 3:20; Isaías 26:14; Ezequiel 18:4; Mateo 22:30; Juan 11:24-25; Hechos 2:29, 34, 15:18, 20; Colosenses 3:4; 1 Corintios 15:22-23; 1 Tesalonisenses 4:15-17; Hebreos 9:24; Apocalipsis 14:13, 20:5, 21:4).

“Así dijo El Eterno: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.” Jeremías 6: 16.

¡ESTOS SON LOS HITOS; NO HAY MÁS!

 

“El tiempo transcurrido en 1844 fue un período de grandes eventos, que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo Dios sobre la tierra; [también con] los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el  estandarte en el cual estaba inscrito: “Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.  Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios.  La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divinaLa no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito.  No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos.” CW 30-31 (1889).

 

“Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo,… Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia; y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable. No sólo rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Al par que esto hace tanto más peligrosa dicha teoría la hace también más difícil de combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las Escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos, “El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios; porque le son insensatez; ni las puede conocer, por cuánto se disciernen espiritualmente.” (1 Corintios 2: 14, V.M.) Ninguna persona que haya aceptado este error, puede tener justo concepto del carácter o de, la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre.” El Conflicto De Los Siglos 578-579                

 

“Muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros en la fe. Quitan los hitos antiguos, y los engaños y los vientos de doctrinas los llevan de aquí para allá. La falsamente llamada ciencia está minando los fundamentos de los principios cristianos; y aquellos que una vez estuvieron en la fe, se apartan de las doctrinas  básicas de la Biblia y se divorcian de Dios, mientras siguen pretendiendo ser sus hijos.”  Review and Herald, del 29 de diciembre de 1896.

 

“Debemos ser decididos en este asunto, pues no son correctos los puntos que él trata de probar mediante las Escrituras.  No prueban que la experiencia pasada del pueblo de Dios fue un engaño.  Tuvimos la verdad; fuimos dirigidos por los ángeles de Dios.  La presentación del tema del santuario se dio bajo la dirección del Espíritu Santo.  Los que no participaron en la gestación de nuestra fe serán elocuentes si guardan silencio.  Dios nunca se contradice.  Las pruebas bíblicas están mal aplicadas si se las fuerza para testificar de lo que no es verdadero.  Se levantarán otro y otro más y presentarán lo que pretendan que es gran luz y expondrán sus opiniones.  Pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 188 -190).

 

“Nuestra fe con referencia al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángeles era correcta.  Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles.  Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos, y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo.  Estos pilares de la verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste.  Podemos aprender mucho, y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así.  El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran Sumo Sacerdote en la obra del juicio, donde él está intercediendo por su pueblo” (El Evangelismo, pág. 166).

 

“En el futuro surgirán engaños de toda clase, y necesitaremos tierra firme para nuestros pies.  Necesitamos sólidas columnas para el edificioNi un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido.  El enemigo introducirá falsas teorías, como la doctrina de que no existe santuario.  Este es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe.

Habrá sueños falsos y visiones espurias, que tendrán una parte de verdad, pero que alejarán de la fe original.  El Señor ha dado una regla clara detectarlos: “¡A la ley y al testimonio!  Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”” (Isa. 8: 20). Maranata Pág. 357

 

“Mi alma se entristece mucho al ver cuán rápidamente algunos que han tenido la luz y la verdad aceptan los engaños de Satanás y son hechizados por una santidad espuria.  Cuando los hombres se apartan de los hitos que el Señor ha establecido para que podamos comprender nuestra posición, tal como está señalada en la profecía, marchan con rumbo desconocido” (Manuscrito, 148).

 

Se levantarán hombres y mujeres, profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la Palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas.  Harán circular falsos informes, y algunos serán prendidos en esta trampa… No podemos ejercer demasiado cuidado contra toda forma de error, porque Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres de la verdad.” 2JT 105, 107 (1885).

 

ESTA ES LA DOCTRINA CATÓLICA

Credo De Nicea

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios,   Engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de Dios verdadero, Engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre; (Credo Niceno 325 dC)

Atanasio

“Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y Hombre. Es Dios, de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre, de la sustancia de la madre, nacido en el tiempo.” (Credo de Atanasio  290-373 d.C)

Tertuliano

“Nosotros afirmamos, por lo tanto, que el nombre de Dios siempre existió con Él mismo, pero no eternamente el de Señor. Porque la condición de uno no es la misma que la del otro. Dios es la designación de la sustancia misma, esto es: de la Divinidad; pero el Señor, no lo es de la sustancia, sino del poder. Yo sostengo que la sustancia existió siempre con su propio nombre, el cual es Dios; el título Señor fue después añadido, como indicación de algo acrecentado. Desde el momento que las cosas empiezan a existir, sobre el cual el poder de un Señor fue el acto, Dios a través de la accesión de tal poder, llegó a ser Señor y recibió el nombre de ahí. Porque Dios es de la misma manera un Padre y también un Juez; pero no siempre fue Padre y Juez, simplemente por haber sido siempre Dios. Porque él no pudo haber sido Padre previo al Hijo ni un Juez antes del pecado. Hubo sin embargo, un tiempo cuando ni el pecado existió con Él, ni el Hijo; el primero lo constituye de Señor a Juez y el último un Padre. De esta manera no fue Señor previo a esas cosas de las cuales Él fue Señor. Pero Él llegó a ser Señor únicamente en un tiempo futuro: solo como Él llegó a ser Padre por causa del Hijo y Juez por el pecado, entonces también llegó a ser Señor a través de las cosas que él hizo. ” (Adversus Hermogenem III)

Orígenes

“Seguidamente, que el Mesías Jesús, el mismo que ha venido, nació del Padre antes que toda criatura. Él, que había colaborado con el Padre en la creación del universo.” (Orígenes libro 1  de los principios, párrafo 4)

Hilario de Poitiers

Propuso también su propia síntesis, teniendo en cuenta los errores sabelianos y arrianos. Él afirmaba la unidad de la naturaleza divina así como la distinción personal del Padre y del Hijo. Lo que los hace diferentes es la relación de origen, pues el Padre ha engendrado al Hijo sin disminución de su ser, y el Hijo recibe en sí todo del Padre, siendo totalmente igual a Él. (0r. 40,41: PG 36,417).

Agustín

Precisa que cada una de las personas posee la naturaleza divina en una forma particular y por eso es correcto atribuirle a cada una de ellas en su acción “ad extra” el papel que le es propio según su origen. El Padre es Padre porque engendra, el Hijo porque es engendrado, y el Espíritu Santo porque es donado, y aunque no es lo mismo ser Padre que Hijo, la sustancia es la misma, pues estos nombres pertenecen al orden de la relación, no al de la sustancia. (Cc. de Florencia 1442: DS 1331)

BENEDICTO XVI

Miércoles 7 de septiembre de 2005

 Luego, se proclama a Cristo “primogénito (engendrado antes) de toda criatura” (v. 15). Cristo precede a toda la creación (cf. v. 17), al haber sido engendrado desde la eternidad: por eso “por él y para él fueron creadas todas las cosas” (v. 16). También en la antigua tradición judía se afirmaba que “todo el mundo ha sido creado con vistas al Mesías” (Sanhedrin 98 b) Para el apóstol san Pablo, Cristo es el principio de cohesión (“todo se mantiene en él”), el mediador (“por él”) y el destino final hacia el que converge toda la creación. Él es el “primogénito entre muchos hermanos” (Rm 8, 29), es decir, el Hijo por excelencia en la gran familia de los hijos de Dios, en la que nos inserta el bautismo. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050907_sp.html

ESTA ES LA DOCTRINA VERDADERA

The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven, is the Spirit in all the fulness of the Godhead, making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Saviour. There are three living persons of the heavenly trio; in the name of these three great powers–the Father, the Son, and the Holy Spirit those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will co-operate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ.  {SpTB07 63.2}

 

El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal.  Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. (Special Testimonies, Serie B, Nº 7, págs. 62, 63.  Año 1905).

 

“Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad.  Es imposible calcular los resultados deplorables que  acarrea la eliminación de una sola verdad de la Palabra de Dios.  Satanás sabe muy bien que el alma más débil pero que permanece en Jesús puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente se le haría frente y se le resistirla.  Por esto trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Sólo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios, y obedecemos todos sus mandamientos.”  El Conflicto De Los Siglos 579

 

“Se levantarán hombres y mujeres, profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la Palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Harán circular falsos informes, y algunos serán prendidos en esta trampa… No podemos ejercer demasiado cuidado contra toda forma de error, porque Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres de la verdad.” 2JT 105, 107 (1885).

“Se me mostró la gloria del cielo y los tesoros que esperan a los fieles.  Todo era bello y esplendente.  Los ángeles entonaron una hermosa canción, luego cesaron de cantar y tomando las coronas de sus frentes las depositaban a los pies del amante Jesús y con voces melodiosas cantaban: “Gloria, aleluya”.  Me uní a sus cantos de alabanzas y honor al Cordero, y cada vez que abría los labios para alabarlo me embargaba una inexplicable sensación de la gloria que me rodeaba.  Era un excelente y eterno peso de gloria.  El ángel dijo: “El pequeño remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos y permanece fiel hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará para siempre en la presencia de Jesús y cantará con los santos ángeles”.

Luego mis ojos se apartaron de la gloria y se me hizo contemplar el remanente sobre la tierra.  El ángel les dijo:… “Preparaos, preparaos.  Debéis adquirir una mayor preparación de la que ahora tenéis, porque el día del Señor se acerca con ira y gran enojo para poner la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores.  Sacrificad todo a Dios.  Poned todo sobre su altar: el yo, las propiedades y todo lo que tenéis como un sacrificio vivo.  Entrar en la gloria costará la entrega de todo.  Haceos tesoros en el cielo… Debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí si queréis ser participantes de su gloria en el más allá”.

El cielo  resultará muy barato aun si lo obtenemos por medio del sufrimiento.  Debemos negarnos a nosotros mismos á lo largo del camino… y mantener siempre en vista su gloria.

La obra de salvación no es juego de niños, para tomarla cuando se quiere y abandonarla cuando nos plazca.  Lo que ganará la victoria finalmente, será la firme determinación, el esfuerzo incansable.  Es el que persevera hasta el fin el que será salvo.  Son aquellos que pacientemente continúan haciendo el bien quienes tendrán la vida eterna y la recompensa inmortal.” Dios nos cuida 98.


Dios los Bendiga

Fuente: Jair Ochoa

Para el remanente

ESPIRITUAL

 

El-Enemigo-Desenmascarado-Bill-Hughes.pdf

Colapso-economico.pdf

los-milenarios-el-vaticano-contra-dios

La_historia_secreta_de_los_jesuitas

libro-de-los-martires

Cortinas-de-humo

(EN) The-Enemy-Unmasked-by-Bill-Hughes

(ES) Teroristas secretos, Bill Hughes

(RO) teroristii-secreti Bill Hughes

(RO) religia-tainica-a-babilonului

Unbroken-Curses-Hidden-Source-of-Trouble-in-the-Christians-Life.pdf

maldiciones-sin-quebrantar.pdf

la-cruz-y-su-sombra

Kress-Collection EN.pdf

Recursos-para-madison-SUDERLAND.pdf

ORGANIZACION-VS-SOSTEN-PROPIO-PLUS.pptx

Fabulas ASD

El_Diezmo_y_su_Utilizacion_en_la_Corporacion_Adventista.pdf

Diezmos y Ofrendas, Colin y Russell Standish

Cuestiones_Sobre_El_Diezmo

Compromisos_sutiles

Estudio Sobre Educación Cristiana – SUTHERLAND, E.A.

Living Fountains – SUTHERLAND, E.A.  (ingles)

La Exposición del Esqueleto del Armario ASD del 1888

La VERDAD, Toda la VERDAD y Solamente la VERDAD – Tomo 1

La VERDAD, Toda la VERDAD y Solamente la VERDAD – Tomo 2

Mensajes para Mi pueblo – tomo 1

Mensajes para Mi pueblo – tomo 2

Mensajes para Mi pueblo – tomo 3

La Apostasía Omega

La Teologia de Preguntas Sobre Doctrinas, Colin Standish

Rebelion, Ron Spear

Nadie se Atreve a Llamarla Apostasia, Ralph Larson

La Odenacion de Mujeres, Colin Standish

El Pecado de Meroz, Marshal Grosboll

Liderazgo con PODER – IASD

iGLESIA EMERGENTE

Alberto Rivera – alberto

Alberto Rivera – la_cruz_doble

Alberto Rivera – el_profeta

Alberto Rivera – los_padrinos

Alberto Rivera – cuatro_jinetes

Alberto Rivera – la_fuerza

organizacion 1863 RESERCH – español

organizatia 1863 RESERCH – rumano

Holy-History-Spanish-Final

Los Valdenses

 

elultimoclamor.org = “Instituto Madison” and “Madison Institute” on the Youtube